Nyheter

Årsredovisning för Räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

VD:s sammanfattning
Under det gångna året har PharmaLundensis investerat betydande resurser på att färdigställa Minievaporatorn, och nu är det dags att skörda. Vi bedömer att maskinen fyller ett stort behov, och att många företag kommer att vilja minska sina reningskostnader genom att hyra en Minievaporator. Vi avser att under det kommande året aktivt söka kontakt med företag i Sverige som kan ha behov av en sådan maskin. Tillverkning av Minievaporatorer kommer inledningsvis att ske hos den teknikkonsult som för PharmaLundensis räkning utvecklat apparaten. Det kan dock vara ekonomiskt fördelaktigt att sköta framtida tillverkning av maskiner i egen regi när volymerna stiger. Vi har så smått börjat leta efter en lämplig monteringslokal för framtida tillverkning. Minievaporatorn är skyddad genom flera patent/patentansökningar.

Vi bedömer att det i framtiden, när Minievaporatorn genererar betydande intäkter, kan vara lämpligt att knoppa av PharmaLundensis CleanTech-projekt (Minievaporator, EcoFilter för sjukhus samt säkerhetsvattenlås) i ett separat bolag. Det finns en hel del investerare som inte vill investera i läkemedelsutveckling, medan en annan grupp är mest intresserade av läkemedelsprojekt. Genom att skilja på verksamheterna kan man bättre synliggöra deras rätta värden.

Även PharmaLundensis läkemedelsprojekt mot KOL och kronisk bronkit går framåt. Detta är vårt värdefullaste projekt som har potential att generera extremt stora värden på lite längre sikt. Med hänsyn till de stora kostnader som är förknippade med att ta läkemedel till marknaden avser vi dock att nöja oss med att genomföra några Fas 2 ”Proof of Concept” studier i bolagets regi, och sedan licensera ut eller sälja projektet. Med hänsyn till det mycket stora antalet patienter som lider av KOL och kronisk bronkit idag, och bristen på effektiva läkemedel för dessa sjukdomar idag, kan det redan efter några framgångsrika Fas 2 studie bli aktuellt med mycket stora licensbelopp till PharmaLundensis.

Under vårens nyemission inkom det teckningar för ca 2.0 miljoner kronor. Detta kapital kommer huvudsakligen att användas till att färdigställa och hyra ut den första Minievaporatorn till kund, samt tillverka ytterligare ett antal maskiner för uthyrning. Målsättningen är att hyra ut 10 Minievaporatorer under det kommande året och 50-talet maskiner på 3 års sikt.

Sammanfattningsvis bedömer jag att Minievaporator-projektet står redo att generera betydande intäkter till PharmaLundensis.

Årsredovisning Phal 220609
Revisionsberättelse Phal 220609