Nyheter

Beslutar om företrädesemission av konvertibler samt tidigarelägger Q1 rapport

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) (”PharmaLundensis” eller ”Bolaget”) idag fredag den 24 april 2020 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2019, att Bolaget skall uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 7 398 366 kronor genom emission av högst 2 466 122 konvertibler, envar med ett nominellt belopp om 3 kronor (eller hela multiplar därav) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen 5 maj 2020 berättigar till 1 uniträtt, och 10 uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av en konvertibel till en teckningskurs om 3 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 5 maj 2020. Teckningstiden är 8-25 maj 2020. Konvertiblerna förfaller till betalning den 15 juni 2027. Konvertiblerna löper med 7 procent årlig ränta från och med den 15 juni 2020 till och med den 15 juni 2027 och räntan betalas i sin helhet ut efter förfallodatumet. Således återbetalas då 149 % av investerat belopp. Konvertiblerna får utbytas (konverteras) mot nya aktier i bolaget till en konverteringskurs om 3 kronor under perioden från och med den 3 maj 2027 till och med den 31 maj 2027. Konvertiblerna och uniträtterna kommer inte att noteras på marknadsplats. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnader bedöms uppgå till ca 200 000 kronor. För att säkerställa att investerare skall ha tillgång till senaste finansiella information om bolaget kommer kvartalsrapport 1 att tidigareläggas och publiceras den 7 maj 2020.

Motiv för nyemissionen
1). Vi har identifierat ett 50-tal företag över hela världen som tillverkar och säljer evaporatorer. Vi bedriver nu marknadsföring gentemot dessa bolag av PharmaLundensis teknologi EWR-101 vilken tillåter dem att tillverka ”koncentratfria” evaporatorsystem. Detta eliminerar den största nackdelen med evaporatorrening, vilket är produktion av stora mängder flytande kemiskt avfall. Därigenom kan denna reningsteknik lyfta till en helt ny nivå. Företagen erbjuds att använda PharmaLundensis teknologi genom att teckna en licens i de länder där vi har patentskydd (17 stycken).

2). Förberedelser pågår för viktiga djurförsök med vår nya, lovande kvicksilverbindande testsubstans. Försöken kommer att ge en klar indikation på hur substansen kan förväntas att fungera i framtida kliniska studier. Syftet är att ta fram effektiva och bra läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och Kronisk Bronkit, samt sjukdomen Kroniskt Trötthetssyndrom (ME/CFS).

3). PharmaLundensis har även ett intressant projekt för att behandla svårt Coronasjuka patienter. Projektet syftar till att ta fram en livräddande behandling för patienter som håller på att avlida av lungsvikt orsakat av Corona eller andra virus. Patienterna avlider eftersom lungorna kollapsar och därför inte förmår att upprätthålla syresättningen i blodet. Vårt projekt skall ta fram en behandling som motverkar denna lungkollaps. Det finns förhoppningar att man så småningom skall kunna ta fram ett vaccin eller en antiviral behandling mot Corona, men det kommer inte att lösa problematiken. Virus muterar ständigt, och det är inte säkert att vaccinet eller den antivirala behandlingen verkar på nya och muterade virus (om man över huvudtaget lyckas med att ta fram ett vaccin eller en antiviral behandling). I motsats till detta fokuserar vårt läkemedel på att motverka den starka virusorsakade inflammationsprocessen i patienternas lungor. Människans lungor ändrar sig ju inte även om virusen muterar, och av denna anledning kan vår behandling förväntas fungera även för nya, muterade virus.

PharmaLundensis projekt behöver finansiering och Bolaget genomför nu därför en nyemission.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Press 200424