Nyheter

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) (”PharmaLundensis” eller ”Bolaget”) idag måndag den 8 februari 2021 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2020, att Bolaget ska genomföra en företrädesemission med utgivande av högst 1 027 551 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 2 vederlagsfria teckningsoptioner med en teckningskurs på 3 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1 krona. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 2 mars 2021. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 24 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 5 -19 mars 2021. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter sker teckning av resterande units i poster om 500 units genom ifyllande av anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av uniträtter”. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 3.08 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare ca 2.05 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bolagets VD Staffan Skogvall och styrelseordförande Arne Skogvall kommer att tillsammans teckna för minst 300 000 kronor, motsvarande ca 10 % av emissionsbeloppet.

Läs hela pressmeddelandet här: Pressmeddelande 210208