Nyheter

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen för PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, beslutade idag den 9 maj 2019, under förutsättning av godkännande från årsstämman den 11 juni 2019, att genomföra en företrädesemission av högst 1 018 207 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 2 teckningsoptioner med teckningskursen 6 kronor per unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 22 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckning sker med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden är 17 juni – 1 juli 2019. Teckning av units utan stöd av uniträtt sker i poster om 250 units. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 6.1 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas bli ca 250 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare cirka 4.1 MSEK före emissionskostnader. Emissionsbeslutet är villkorat av godkännande från årsstämman som kommer att hållas den 11 juni 2019. Kallelse till årsstämman pressmeddelas separat.

Läs hela pressmeddelandet här: Press 190509