Nyheter

Bokslutskommuniké 2010-01-01 till 2010-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2010-10-01 ? 2010-12-31)

* Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -630 031 SEK (-473 564).

* Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,03).

* Soliditeten** uppgick per 2010-12-31 till 89 %.

Helåret (2010-01-01 ? 2010-12-31)

* Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 11 558 SEK (0).

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 304 525 SEK (-1 379 140).

* Resultatet per aktie* uppgick till -0,24 SEK (-0,1).

* Periodens resultat dividerat med 13 667 500 utestående aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2010

* I april 2010 genomfördes en riktad nyemission om 1,2 MSEK, som blev fulltecknad.

* Den 29 april beslutade årsstämman att göra bolaget publikt.

* I juni 2010 slutfördes en publik emission, som blev övertecknad. Teckningsgraden uppgick till 181 procent. 2 150 000 aktier nyemitterades och PharmaLundensis tillfördes drygt 4,8 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionen tillfördes PharmaLundensis närmare 400 nya aktieägare.

* PharmaLundensis listades på AktieTorget den 6 juli 2010.

* Bolaget utsåg i samband med listningen Sedermera Fondkommission AB till likviditetsgarant under en begränsad tid.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Bolagets styrelse beslutade att avbryta likviditetsgarantin (som ursprungligen planerats att pågå i sex månader), med anledning av att aktiekursen stabiliserats med relativt god omsättning efter den planerade tiden. PharmaLundensis sista dag för handel med likviditetsgarant var den 12 januari 2011 och bolagets första handelsdag utan likviditetsgarant var den 13 januari 2011.

Bokslutskommunikè 110218