Nyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018-01-01 till 2018-12-31

PDF: Bokslutskommunike 2018

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 331 050 SEK (-7 368 968).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,36).
 • Soliditeten** uppgick per 2018-12-31 till 84 %.

Helåret (2018-01-01 – 2018-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 487 129 SEK (-11 648 603).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,24 SEK (-0,57).

* Periodens resultat dividerat med 22 400 569 (20 280 344) utestående aktie vilket inkluderar tecknade aktier i nyemissionen vilken registrerades 2019-01-09.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 • Genomför kemisk optimering av Iodocarb med syfte att reducera jodfrisättningen, helst ner till noll. När det är klart planeras nästa kliniska studie med den nya läkemedelskandidaten.
 • Fortsatta diskussioner med internationella läkemedelsbolag pågår med fokus på pre-licens avtal.
 • Realistiska tester av EcoFilter-systemet har genomförts. Mekaniskt har försöken utfallit väl. Reningsgrad kommer att analyseras inom kort. Kontakter med sjukvården för att sälja in systemet har inletts.
 • Ett flertal patent inom Bolagets olika projekt beviljades under året.
 • Bolaget tog in totalt 6 294 839.50 kr genom två företrädesemissioner under året.

PDF: Bokslutskommunike 2018