Nyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021-01-01 till 2021-12-31

1. Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -531 028 SEK (-796 219).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 SEK (-0,03).

 • Soliditeten** uppgick per 2021-12-31 till 38 %.

Helåret (2021-01-01 – 2021-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 609 269 SEK (-3 195 496).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 SEK (-0,13).

* Periodens resultat dividerat med 27 757 777 (24 661 227) utestående aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

 • Minievaporatorn börjar bli färdig och i mars skall första företag testa den enligt plan. Därefter avser vi under det kommande året att aktivt söka kontakt med företag i Sverige som kan ha behov av en Minievaporator och erbjuda testning.
 • Minievaporatorn hyres ut till företag med flytande, farligt avfall, som förväntas kunna reducera sina hanteringskostnader med hälften, eller mer.
 • I bolagets läkemedelsprojekt skall den nya kvicksilverbindande substansen genomgå toxikologiska tester med bakterier och olika djurmodeller samt stabilitetstester, som förberedelse till kommande kliniska studier på kronisk bronkit och KOL.

 • Bolaget genomförde en företrädesemission på 3.08 miljoner kronor i mars 2021, vilken blev övertecknad till 203 %.

 • Vid årsstämman skedde en justering av styrelsen genom nyval av Stefan Ahlfors som ordinarie styrelseledamot.
 • 17 februari 2022 beslutades om att genomföra en företrädesemission med utgivande av högst 1 321 798 units för 3 965 394 kronor. Varje unit består av 3 nya aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption med en teckningskurs på 3 kronor per unit. Teckningstiden är 6 – 22 april 2022. VD Staffan Skogvall och styrelseordförande Arne Skogvall kommer att tillsammans teckna för minst 500 000 kronor, motsvarande ca 12.6 % av emissionsbeloppet.

Fullständig Bokslutskommunké kan läsas här: Bokslutskommunike 2021