Nyheter

Genomför företrädesemission av units

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) idag den 3 februari 2017 beslutades, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 juni 2016, att genomföra en företrädesemission av om högst 494 642 units. Varje unit består av 3 aktier och en teckningsoption. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 8,9 MSEK från aktieemissionen före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs PharmaLundensis ytterligare ca 3,0 MSEK före emissionskostnader.

Motiv för nyemissionen

PharmaLundensis nya kliniska studie ”IodoCarb comp mot svår kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL” pågår och behöver finansiering. PharmaLundensis projekt EcoFilter® som eliminerar utsläpp av antibiotika till naturen från patienter på sjukhus kan behöva viss ytterligare finansiering innan partnerskap med större aktörer. I PharmaLundensis projekt att registrera det nyutvecklade KI-impregnerade jodkolet som en Medicintekniska Produkt mot kronisk bronkit behövs det kapital för att genomföra CE-certifiering, tillverkning samt försäljning av substansen. För att finansiera dessa projekt genomför nu PharmaLundensis en företrädesemission.

Villkor för företrädesmissionen i korthet

Emissionsbelopp (högst): Vid full teckning av samtliga units tillförs initialt 8 903 556 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs ytterligare 2 967 852 kronor.

Antal emitterade units (högst): 494 642 st. Varje unit består av 3 nya aktier och 1 teckningsoption serie 2017/2020. Totalt omfattar emissionen högst 1 483 926 aktier och högst 494 642  teckningsoptioner.

Företrädesrätt: Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units. Trettioåtta (38) innehavda aktier i Bolaget ger rätt att teckna en (1) unit.

Avstämningsdag: 15 februari 2017.

Teckningskurs: 18 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 6 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Courtage: Inget courtage utgår.

Teckningsperiod för units: 20 februari – 10 mars 2017.

Handel med UR (uniträtter): 20 februari – 8 mars 2017.

Handel med BTU (betald tecknad unit): 20 februari 2017 tills dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Efter emissionens genomförande kommer aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

Teckning utan företräde: Teckning utan stöd av uniträtt sker under perioden 20 februari – 10 mars 2017, och sker i poster om 100 units för 1 800 kr. Anmälan skall göras på anmälningssedel benämnd ”Teckning utan stöd av Uniträtter”.

Teckningsoptioner: Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie under perioden 1 mars 2020 – 31 mars 2020 för 6 kr.

Antal aktier i bolaget (före och efter): 18 796 418 idag, 20 774 986 vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier.

Aktiekapital (före och efter): 939 820,90 kronor idag, 1 038 749,30 kronor vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier .

Utspädningseffekt vid full teckning:    9,52 %.

Utförligare information om nyemissionen

Styrelsen i PharmaLundensis beslutade den 3 februari 2017, med stöd av bemyndigandet lämnat vid årsstämma den 22 juni 2016, om en emission av högst 494 642 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje unit består av 3 aktier och 1 teckningsoption. Det beslutades att PharmaLundensis befintliga aktieägare kommer att erhålla uniträtter för teckning av units i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 15 februari 2017. Varje befintlig aktie i PharmaLundensis berättigar till erhållande av en uniträtt och trettioåtta (38) uniträtter berättigar till teckning av en ny unit till teckningskursen 18 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 6 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Varje unit består av 3 nya aktier och 1 teckningsoption serie 2017/2020. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 8,9 MSEK från aktieemissionen före emissionskostnader.

Varje teckningsoption som erhålls vederlagsfritt som en del i unit berättigar till teckning av 1 aktie under perioden 1 mars 2020 – 31 mars 2020. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoption uppgår till 6 kronor per aktie. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för omräkning i samband med bl.a. företrädesemissioner. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier tillförs PharmaLundensis ca 3,0 MSEK före emissionskostnader.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske till annan som tecknat units i emissionen (såväl sådana som också tecknat units med stöd av uniträtter som sådana som inte tecknat units med stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske sålunda att varje tecknare först ska erhålla en tilldelning av en post om 100 units. Därefter ska resterande units fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post om 100 units åt gången till dess att samtliga units tilldelats (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler units än tecknaren tecknat). De units som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser vissa units, ska tilldelning ske genom lottning verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler units än tecknaren tecknat).

Tidsplan

13 februari 2017:                           Sista dag för handel med aktier med rätt att erhålla uniträtter.

14 februari 2017:                           Första dag för handel med aktier utan rätt att erhålla uniträtter.

15 februari 2017:                            Avstämningsdag för erhållande av uniträtter.

16 februari 2017:                            Offentliggörande av memorandum.

20 februari 2017:                            Teckningsperioden startar. Handel med uniträtter startar.

8 mars 2017:                                    Handel med uniträtter avslutas.

10 mars 2017:                                  Teckningsperioden avslutas.

Omkring 15 mars 2017:                  Offentliggörande av utfall.

Från 20 februari 2017:                    Handel med Betald Tecknad Unit (BTU) kommer att ske från 20         februari 2017 till och med att emissionen registrerats vid Bolagverket.

 Press 170203