Nyheter

Genomför företrädesemission om ca 10,5 MSEK

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) den 8 september 2015 beslutades, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2015, att genomföra en företrädesemission om ca 10,5 MSEK.

Motiv för nyemissionen

Utvecklingen av EcoFilter®, som eliminerar farliga utsläpp av antibiotika från patienter på sjukhus, är nu färdig och det är dags för kommersialisering. PharmaLundensis nya kliniska KOL-studie med den framgångsrika testsubstansen IodoCarb är nu redo att inledas. För att finansiera initiala kostnader i samband med lansering av EcoFilter® (tillverkning av ett antal enheter, testkostnader på sjukhus, marknadsföring osv) samt kostnader för att genomföra den kliniska KOL-studien genomför nu PharmaLundensis en nyemission.

Villkor och utförligare information om nyemissionen

Styrelsen i PharmaLundensis beslutade den 8 september 2015, med stöd av bemyndigandet lämnat vid årsstämma den 17 juni 2015, om en nyemission av högst 1 751 046 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. PharmaLundensis befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 23 september 2015. Varje befintlig aktie i PharmaLundensis berättigar till erhållande av en teckningsrätt och tio teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie till teckningskursen 6 kronor per aktie. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 10,5 MSEK före emissionskostnader.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske till annan som tecknat aktier i emissionen (såväl sådana som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som sådana som inte tecknat aktier med stöd av teckningsrätter) och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske sålunda att varje aktietecknare först ska erhålla en tilldelning av en post om 500 aktier. Därefter ska resterande aktier fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post om 500 aktier åt gången till dess att samtliga aktier tilldelats (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat). De aktier som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser vissa aktier, ska tilldelning ske genom lottning verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat).

Villkor för företrädesmissionen i korthet:

*  För varje aktie i PharmaLundensis som innehas på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt och tio teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie.

*   Teckningskursen uppgår till sex kronor per aktie.

*   Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 september 2015.

*  Sista dag för handel med PharmaLundensis-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 september 2015. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 22 september 2015.

*  Teckningstiden är 28 september 2015 ? 16 oktober 2015.

*   Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske i poster om 500 aktier eller hela multiplar därav.

*  Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget 28 september 2015 ? 14 oktober 2015.

*   Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 28 september 2015 fram till des att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Memorandum med anledning av företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 25 september 2015.

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär, vid full teckning, att aktiekapitalet ökar med högst 87 552,30 kronor från 875 523,35 kronor till 963 075,65 kronor och att antalet aktier ökar med högst 1 751 046 från 17 510 467 till 19 261 513.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 80

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se