Nyheter

Genomför nyemission 3 – 19 juni

Med anledning av de positiva resultaten i bolagets nyligen genomförda kliniska studie på patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, genomför nu PharmaLundensis AB (publ) en nyemission för att finansiera nästa studie.

Den 3 juni 2013 inleds teckningstiden för PharmaLundensis nyemission, och teckningstiden löper till den 19 juni. Alla som är intresserade av PharmaLundensis projekt kan teckna aktier i den aktuella emissionen. Ytterligare information presenteras i ett memorandum med anmälningssedel som kommer att finnas tillgängligt från teckningstidens start på PharmaLundensis hemsida (www.pharmalundensis.se) samt Aktietorgets hemsida (www.aktietorget.se). Det går även att beställa teckningshandlingar från PharmaLundensis via brev (PharmaLundensis AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund) eller via telefon: 046- 13 27 78.

Erbjudandet i sammandrag

* Kurs: 12 kr.

* Aktierna tecknas i poster om 200 aktier, för ett pris av 2 400 kronor.

* Teckningstid: 3 – 19 juni 2013.

* Antal emitterade aktier (högst): 1 000 000 aktier.

* Emissionsbelopp (högst): 12 000 000 kronor.

* Utspädningseffekt vid full teckning: 5,85 % procent.

Bakgrund och motiv för emission

PharmaLundensis (ticker PHAL) affärsidé är att utveckla nya och effektiva läkemedel mot svåra sjukdomar som idag saknar fungerande behandling. Bolagets huvudprojekt är att utveckla ett nytt läkemedel mot lungsjukdomen kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med mer än 500 000 sjuka i Sverige. Patienterna drabbas av successivt tilltagande andnöd, hosta, slemproduktion och en rad andra symptom. Även om patienterna erhåller all befintlig behandling, fortsätter vanligtvis försämringen av lungfunktionen. Närmare 3 000 patienter dör av KOL varje år i Sverige. Det finns således ett stort behov av nya läkemedel för dessa patienter!

PharmaLundensis kliniska KOL-studie gav förbättrad lungfunktion!

PharmaLundensis testsubstansen jodkol gav en statistiskt säkerställd förbättring av lungfunktionen hos KOL-sjuka på 8.2 % motsvarande en förbättring på 130 ml, och någon patients lungfunktion förbättrades med hela 19.2 %, motsvarande 370 ml! Jodkol gav även en tendens till förbättrad uthållighet i arbetsprovet på testcykel med 11,3 % och en förbättrad livskvalitet på omkring 6 %. Samtliga resultat jämfördes mot placebo.

Totalt utvärderades i studien medelvärdena på 9 parametrar som representerade lungfunktion, arbetskapacitet på testcykel och livskvalitet. Samtliga gav bättre resultat för jodkolgruppen än placebo. En parameter var statistiskt säkerställd (mer än 95 % sannolikhet), och ytterligare tre parametrar var på gränsen till säkerställda (mer än 90 % sannolikhet).

En del patienter i jodkolgruppen fick påverkan på sköldkörteln, vilket är en väntad biverkning. Vilken klinisk relevans detta kan ha behöver utvärderas. I övrigt uppvisade jodkolgruppen inga allvarliga biverkningar direkt relaterade till behandlingen.

Fakta om klinisk KOL-studie

PharmaLundensis kliniska KOL-studie var en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie som involverade 40 KOL patienter och med en behandlingsperiod på 8 veckor. Hälften av patienterna fick jodkol och hälften placebo. Studien genomfördes på Lunds Universitetssjukhus Lungklinik, och CRO bolaget Trial Form Support (TFS) genomförde den oberoende utvärderingen av resultaten i studien.

PharmaLundensis styrelse anser att resultaten i den genomförda KOL-studien ger anledning till stor optimism, och bolaget genomför därför nu en nyemission för att finansiera nästa kliniska KOL-studie!

Teckning av aktier

Styrelsen för PharmaLundensis har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 16 maj 2013 vid styrelsemöte den 17 maj 2013, beslutat att genomföra en nyemission om högst

1 000 000 aktier. Institutionella investerare samt privata investerare erbjuds att teckna aktierna. Teckning sker i poster om 200 aktier.  Emissionskursen har fastslagits till 12 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Teckningstiden löper under perioden 3 ? 19 juni 2013. Vid full teckning kommer PharmaLundensis aktier att öka från 16 082 467 till 17 082 467 aktier. Utspädningseffekten uppgår till 5,85 procent. Genom emissionen kommer Bolagets aktiekapital att ökas med högst 50 000 kr. Värderingen av bolaget pre-money uppgår till 192 989 604 kronor. ISIN-koden för bolagets aktie är SE0003359710. Aktierna är upptagna till handel på Aktietorget.

Vid överteckning ska styrelsen besluta om tilldelning varvid varje aktietecknare först ska erhålla en tilldelning av en post om 200 aktier. Därefter ska resterande aktier fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post om 200 aktier åt gången till dess att samtliga aktier tilldelats (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat). De aktier som inte kan fördelas på angivet sätt ska fördelas lika mellan tecknarna och i den mån tilldelning i enlighet med ovanstående inte kan ske vad avser vissa aktier, ska tilldelning ske genom lottning verkställd av bolagets styrelse (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren tecknat). Skulle det inkomma så många teckningsanmälningar att aktierna inte räcker till en post per tecknare, kommer aktierna dock att tilldelas till 5 000 tecknare i poster om 200 aktier genom lottning.

Rätt till förlängning av teckningstiden

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen. Beslut att förlänga teckningstiden kan senast fattas den 20 juni 2013.

Erhållande av anmälningssedlar och erbjudandehandling samt insändning av anmälningssedlar

Anmälningssedlar samt erbjudandehandling kan under teckningstiden laddas ner påwww.pharmalundensis.se eller beställas via brev till PharmaLundensis AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund eller via telefon: 046- 13 27 78. Anmälningshandlingar kan även erhållas på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se.

Anmälan insändes till:

Skandinaviska Enskilda Banken

Emissioner R B6

106 40 Stockholm

Fax: 08/ 706 61 69

Tel: 08/639 2750

Anmälningssedel måste vara Skandinaviska Enskilda Banken tillhanda senast klockan 17:00 den 19 juni 2013.

Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln.

Besked om tilldelning

När fördelning av aktier fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske vecka 26, 2013. De som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande. Om teckningstiden förlängs flyttas tiden för besked om tilldelning fram i motsvarande antal dagar.

Betalning

Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Skandinaviska Enskilda Banken tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.

Handel med BTA och erhållande av aktier

När emissionslikvid har erhållits kommer BTA (betald tecknad aktie) bokas ut på angivet VP/depåkonto, och handel med BTA avses bedrivas på Aktietorget. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTA till ordinarie aktier.

Utdelning

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter emissionsbeslutet. Vid eventuell utdelning sker utbetalning via Euroclear. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden AB, kvarstår aktieägarens fordran på PharmaLundensis AB (publ) avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet PharmaLundensis AB (publ). Det finns inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Vid en eventuell likvidation har aktieägare rätt till andel av överskott i relation till antalet aktier som aktieägaren innehar.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 78

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

PDF-fil finns här!