Nyheter

Halvårsrapport 2012-01-01 – 2012-06-30

Sammanfattning

2012-01-01 – 2012-06-30 (6 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 843 114 SEK (-1 186 452).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 SEK (-0,09).

*  Soliditeten uppgick per 2012-06-30 till 85,0 %.

2012-04-01 – 2012-06-30 (3 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -968 508 SEK (-532 593).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 SEK (-0,04).

* Periodens resultat dividerat med 14 782 467 (13 667 500) utestående aktier.

Under kvartal två 2012 fortsatte arbetet med den kliniska KOL-studien. PharmaLundensis monitor (övervakare) Trial Form Support anser att studien utförs helt enligt planerna på ett noggrant och professionellt sätt, och i enligt med GMP-standard. KOL-studien bedöms nu bli färdig mot slutet av hösten 2012. En nyemission på 3 miljoner kronor med kursen 5 kr genomfördes under april, och blev kraftigt övertecknad. PharmaLundensis KOL-patent blev godkänt i Kina, vilket förväntas bli en stor och viktig marknad för KOL-läkemedel i framtiden. Efter kvartalets slut blev även bolagets KOL-patent godkänt i Eurasien. Det blir allt klarare att PharmaLundensis får ett brett patentskydd för bolagets KOL-projekt! Ansökningar om tillstånd för att få genomföra en ny klinisk studie på kroniskt trötthetssyndrom (CFS) färdigställdes och inlämnades till Läkemedelsverk och Etiknämnd. Skulle denna studie på 20 patienter med CFS bli positiv kan det leda fram till det första läkemedlet mot denna svåra sjukdom, och generera stora inkomster för PharmaLundensis!

PharmaLundensis planerar att inom kort genomföra en nyemission på 5 miljoner kronor med kursen 5 kr/aktie för att finansiera avslutningen av bolagets pågående kliniska KOL-studie och påbörja förberedelser av nästa KOL-studie (Fas 2b) samt genomföra den nya kliniska studien på kroniskt trötthetssyndrom.

För fullständig information läs här!