Nyheter

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30

Sammanfattning

2013-01-01 – 2013-06-30 (6 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 8 178 SEK (0).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 100 161 SEK (-1 843 114).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,24 SEK (-0,12).

*  Soliditeten uppgick per 2013-06-30 till 92,1 %.

 

2013-04-01 – 2013-06-30 (3 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 219 478 SEK (-968 508).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 SEK (-0,07).

* Periodens resultat dividerat med 17 023 667 (14 782 467) utestående aktier. Antalet aktier inkluderar de i den pågående nyemissionen tecknade aktierna.

PharmaLundensis kliniska KOL-studie utföll positivt! Testsubstansen jodkol gav en statistiskt säkerställd förbättring av lungfunktionen hos KOL-sjuka på 8.2 %, och någon patients lungfunktion förbättrades med hela 19.2 %. Även arbetskapacitet på testcykel samt livskvalitetsformulär tydde på förbättringar i jodkolgruppen.

PharmaLundensis önskar nu ge svårt KOL-sjuka patienter en möjlighet att prova jodkol. Bolaget planerar därför att genomföra en Fas 2b klinisk studie på 100-120 svårt KOL-sjuka patienter i en dubbelblind, randomiserad placebo kontrolleradmulticenter studie, med 3-4 testcentra. En möjlighet skulle kunna vara att genomföra prövningarna i Lund, Stockholm-Uppsala och Göteborg. Detta upplägg skulle ge många svårt KOL-sjuka möjlighet att delta i studien.

PharmaLundensis håller på att sammanställa resultaten från bolagets nyss genomförda kliniska KOL-studie till en vetenskaplig artikel, som kommer att publiceras i en lungmedicinsk tidskrift. Styrelsen bedömer att det är viktigt att presentera resultaten från den kliniska KOL-studien i en så kallad ”Peer review” granskad tidskrift, för att via oberoende medicinska experter tydligt visa att PharmaLundensis verksamhet håller god vetenskaplig kvalitet.

PharmaLundensis kliniska studie mot kroniskt trötthetssyndrom fortgår enligt planerna. Idag har 34 (av 40 planerade) patienter testats i studien. De resterande patienterna kommer att tas in i studien och erhålla behandling de närmaste veckorna. Patienterna skall komma på återbesök 3 månader efter avslutad behandling, och den kliniska studien bedöms således bli klar runt årsskiftet.

PharmaLundensis nyemission under juni månad gick bra. Det inkom teckningar för 11 294 400 kronor. Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla som stödjer PharmaLundensis viktiga verksamhet!

PharmaLundensis förvärvade en patentansökan som skyddar användning av metabotropa glutamatreceptor grupp 1 antagonister för förebyggande av adherensbildning (sammanväxningar) efter operationer i bukhålan. Projektet har potential att för en ringa kostnad och arbetsinsats leda till betydande licensintäkter för PharmaLundensis. Detta kan minska behovet av externt kapital till KOL-projektet.

Läs hela rapporten här!