Nyheter

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30

Sammanfattning

2014-01-01 – 2014-06-30 (6 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (8 178).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 231 569 SEK (-4 100 161).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,19 SEK (-0,24).

*  Soliditeten uppgick per 2014-06-30 till 79,5 %.

2014-04-01 – 2014-06-30 (3 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 805 825 SEK (-2 219 478).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 SEK (-0,13).

* Periodens resultat dividerat med 17 023 667 (17 023 667) utestående aktier.

 • Tester med EcoFilter visade att det kan eliminera >99.9 % av antibiotika i mänsklig urin.
 • EcoFilter kan ge en kraftig minskning av utsläpp av bredspektrum antibiotika från sjukhus, och därmed minska risken för utveckling av farlig antibiotikaresistens.
 • Organisationen ”Skånes Hav och Vatten” har uttryckt intresse för EcoFilter. Region Skåne har föreslagit tester hos dem i klinisk miljö.
 • PharmaLundensis har kontrakterat ett av Sveriges främsta teknikbolag för att snabbt utveckla EcoFilter till en kommersiell produkt som är effektiv, robust och enkel att sköta. Utvecklingsarbetet bedöms bli färdigt under hösten.
 • Det kan vara möjligt att redan under våren 2015 börja placera ut EcoFilter på sjukhus.
 • Styrelsen bedömer att det är fullt möjligt att EcoFilter kan ge PharmaLundensis betydande intäkter, som i framtiden kanske kan finansiera bolagets samtliga läkemedelsprojekt.
 • PharmaLundensis nya patentansökan för att skydda ?modifierat? jodkol fick en positiv granskningsrapport från Patent- och Registreringsverket. Ansökan går nu vidare till PCT-fas.
 • Ansökan om att få genomföra nästa kliniska KOL-studie med modifierat jodkol bedöms kunna lämnas in till Läkemedelsverk och Etiknämnd en bit in på hösten.
 • Studien på patienter med Kroniskt Trötthetssyndrom (CFS/ME) visade inga statistiskt säkra effekter.
 • PharmaLundensis planerar att utveckla helt nya typer av kvicksilver-eliminerande ämnen, och att testa dem kliniskt mot en rad sjukdomar med oklar bakgrund, bland annat Alzheimers, Parkinsons och Kroniskt Trötthetssyndrom.
 • PharmaLundensis kommer inom kort att genomföra en nyemission. Emissionskursen blir 12 kronor, och 1 miljon aktier kommer att emitteras. Mer information kommer att offentliggöras inom kort.

Läs hela Q2-rapporten här!