Nyheter

Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

Fullständig rapport i PDF-format finns här: Halvårsrapport Q2 2017

Sammanfattning

2017-01-01 – 2017-06-30 (6 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 869 630 SEK (-1 955 853 ).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,14 SEK (-0,10).
 • Soliditeten uppgick per 2017-06-30 till 92,2 %.

2017-04-01 – 2017-06-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 653 747 SEK (-1 414 178 ).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 SEK (-0,08).

* Periodens resultat dividerat med 20 280 344 (18 796 418) utestående aktier.

 PharmaLundensis utvecklar nya behandlingar mot tre viktiga lungsjukdomar:
* Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL (IodoCarb).
* Kronisk bronkit (Medicinteknisk produkt ”Bronkitstopp”).
* Influensa-orsakad lungsvikt.
Bolaget utvecklar även EcoFilter®, vilket är ett system som eliminerar alla läkemedelsutsläpp från patienter på sjukhus.

 • Låg aktivitet hos testklinikerna under sommaren för KOL-studien. Det kommer även att bli ett mindre uppehåll i patientrekryteringen under början på hösten, eftersom hållbarheten på testsubstansen löper ut i september. Ny testsubstans planerad att bli klar i oktober.
 • En modifierad testsubstans utvecklas laborativt med målsättningen att mångfalt öka förbättringen av KOL-sjukas lungfunktion jämför med dagens Iodocarb.
 • Utprovning av det nya EcoFilter® systemet i labmiljö pågår. Parallellt med detta pågår kontakter med sjukvården inför kliniska prövningar av systemet. Framtida separat finansiering av EcoFilter® projektet övervägs i form av samarbete med större partner, separatnotering och andra möjligheter.
 • Ansökan till ”Notified Body” avseende CE-certifiering av ”Bronkitstopp” snart klar att lämnas in.
 • Ett nytt projekt som syftar till att utveckla en ny, livräddande behandling mot Influensa-orsakad lungsvikt har inletts