Nyheter

Halvårsrapport 2020-01-01 till 2020-06-30

1. Sammanfattning

2020-01-01 – 2020-06-30 (6 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 810 546 SEK (-3 067 519).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 SEK (-0,13).

 • Soliditeten uppgick per 2020-06-30 till 47 %.

2020-04-01 – 2020-06-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 015 676 SEK (-1 839 324).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,04 SEK (-0,08).

* Periodens resultat dividerat med 24 661 227 (23 712 973) utestående aktier.

 

 • Det genomfördes en företrädesemission av konvertibler under perioden, varvid det inkom teckningar på 421 568 units motsvarande 1 264 704 kronor.

 • Befintligt kapital i bolaget bedöms räcka fram mot sommaren 2021.

 • Verksamheten fokuseras för närvarande på marknadsföring av EWR-101 teknologin till tillverkare av evaporatorer över hela världen. Vi hoppas kunna sluta ett antal licensavtal under hösten.

 • Det pågår även diskussioner om användning av EcoFilter för att rena avloppsvatten från industriella användare i Sverige. Detta skulle kunna leda till licensavtal eller en avknoppning av EcoFilter projektet i ett nytt bolag.

Fullständig Halvårsrapport kan laddas ner här.