Nyheter

Halvårsrapport 2021-01-01 till 2021-06-30

Halvårsrapport Q2 2021 (fullständig text)

1. Sammanfattning

2021-01-01 – 2021-06-30 (6 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 397 733 SEK (-1 810 546).

  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,07).

  • Soliditeten uppgick per 2021-06-30 till 47 %.

2021-04-01 – 2021-06-30 (3 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -722 985 SEK (-1 015 676).

  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 SEK (-0,04).

  • Periodens resultat dividerat med 27 743 880 (24 661 227) utestående aktier.

 

* Vid årsstämman den 16 juni 2021 justerades styrelsen genom nyval av Stefan Ahlfors som ordinarie styrelseledamot. Arne Skogvall, Björn Sivik, Bo Wennergren och Staffan Skogvall omvaldes som ordinarie styrelseledamöter.

* En fullskalig prototyp av Minievaporatorn testades framgångsrikt. Apparaten fungerade helt som planerat, och evaporerade ca 150 liter/dygn. Nu adderas en värmepump till apparaten vilket kommer att reducera energiförbrukningen och göra processen mycket mer ekonomisk. Efter ytterligare testning kommer maskinen att CE-certifieras.

* Marknadsföring av Minievaporatorn har inletts med annonser i Sveriges Natur, och kommer att bedrivas i olika bransch- och miljötidningar. Företag som producerar miljöfarligt avfall kommer att kontaktas och erbjudas att testa Minievaporatorn. Försäljningsstart är planerad till slutet av hösten 2021.

* Fortsatt arbete med bolagets effektiva kvicksilverbindande substans som en behandling mot KOL/kronisk bronkit och kroniskt trötthetssyndrom. Detta projekt bedöms kunna generera mycket stora intäkter till PharmaLundensis i framtiden.