Nyheter

Halvårsrapport 2022-01-01 till 2022-06-30

Halvårsrapport Q2 2022

1. Sammanfattning

2022-01-01 – 2022-06-30 (6 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 932 354 SEK (-1 397 733).

  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,05).

  • Soliditeten uppgick per 2022-06-30 till 31 %.

2022-04-01 – 2022-06-30 (3 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -667 168 SEK (-722 985).

  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 SEK (-0,03).

* Periodens resultat dividerat med 29 778 681 (27 743 880) utestående aktier vilket inkluderar tecknande aktier i emissionen som registrerades 2022-07-19.

* Genomförde en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner i vilken det inkom teckningar för 668 970 units, motsvarande 2 006 910 kronor.

* Minievaporatorn demonstrerades för första kund.

* Minievaporatorn har utvecklats för att kunna genomföra billig och effektiv rening av flytande miljöfarligt avfall från mindre företag inom biotech- kemi- och läkemedelsbranscherna.

* Även större företag i dessa brancher kan ha nytta av Minievaporatorns noll-koncentrat teknologi, som ger helt torrt avfall, för att kraftigt minska deras kostnader för flytande farligt avfall.

* Första Minievaporatorn bedöms bli färdig för kund i mitten på hösten.