Nyheter

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB


Kallelse till årsstämma 2021
Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Anmälan och formulär för förhandsröstning
Fullmaktsformulär

Aktieägarna i PharmaLundensis AB, org. nr 556708-8074 (”PharmaLundensis”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 juni 2021.
Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 16 juni 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 juni 2021,
  • dels anmäla sitt deltagande senast tisdagen den 15 juni 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 10 juni 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.pharmalundensis.se). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 15 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till PharmaLundensis AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@pharmalundensis.se. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.pharmalundensis.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av

a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;

b) antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av

a) styrelsearvoden;

b) revisorsarvoden.

10. Val av styrelse.

a) Arne Skogvall (omval).

b) Bo Wennergren (omval).

c) Björn Sivik (omval).

d) Staffan Skogvall (omval).

e) Stefan Ahlfors (nyval).

11. Val av revisorer.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 40,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget (”
Förslagsställarna”) föreslår att Staffan Skogvall väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringsmannen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)
Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Arne Skogvall, eller vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens i årsredovisningen intagna förslag.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8 a)
Förslagsställarna föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att en revisor utan revisorssuppleant utses.

Fastställande av styrelsearvoden (punkt 9 a)
Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode för styrelsearbetet för perioden fram till årsstämman 2022 ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat gentemot föregående år) och med vardera 50 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget (oförändrat gentemot föregående år).

Fastställande av revisorsarvoden (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse (punkt 10)
Förslagsställarna föreslår att Arne Skogvall, Bo Wennergren, Björn Sivik och Staffan Skogvall omväljs som styrelseledamöter samt att Stefan Ahlfors väljs som ny styrelseledamot. Den nuvarande styrelseledamoten Ingela Skogvall-Svensson har avböjt omval.

Stefan Ahlfors, född 1959, är Dr. Med. Vet. (PhD) från Lunds universitet. Stefan Ahlfors har en gedigen kemiutbildning och mer än 30 års forskningsarbete och utvecklingserfarenhet som forskningsingenjör på olika institutioner vid Lunds universitet. Under senare år har han arbetat som kemist och konsult inom privat sektor i olika funktioner. För närvarande arbetar han som kemist och teknisk säljare på AB FIA Prototypverkstaden i Lund. Stefan Ahlfors har inga övriga pågående uppdrag och äger inga aktier i bolaget.

Val av revisorer (punkt 11)
Styrelsen föreslår att auktoriserade revisorn Martin Bengtsson omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 10 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@pharmalundensis.se eller via post till PharmaLundensis AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund senast söndagen den 6 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats (www.pharmalundensis.se), senast fredagen den 11 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Stämmohandlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 22, 223 63 Lund samt på bolagets webbplats (www.pharmalundensis.se) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

Antal aktier och röster i bolaget
Per dagen för kallelsen finns det 27 743 880 aktier och röster registrerade i PharmaLundensis. PharmaLundensis innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

___________________

Lund i maj 2021

PharmaLundensis AB (publ)

Styrelsen