Nyheter

Kvartalsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31

Sammanfattning av kvartalsrapport

2013-01-01 ? 2013-03-31 (3 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 8 178 SEK (0).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 880 683 SEK (-874 606).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 SEK (-0,06).

*  Soliditeten uppgick per 2013-03-31 till 86,9 %.

* Periodens resultat dividerat med 16 082 467 (14 182 467) utestående aktier.

PharmaLundensis fick resultatet från den kliniska KOL-studien, och det var positivt! Testsubstansen jodkol gav en statistiskt säkerställd förbättring av lungfunktionen hos KOL-sjuka på 8.2 %, och någon patients lungfunktion förbättrades med hela 19.2 %! Planering för nästa kliniska KOL-studie accelereras nu!

En klinisk studie mot kroniskt trötthetssyndrom påbörjades i februari 2013.Studien är en Fas 1 + 2a dubbelblind placebo kontrollerad klinisk studie på 40 patienter med kroniskt trötthetssyndrom. Idag har mer än hälften av patienterna tagits in i studien, som bedöms bli färdig hösten 2013.

PharmaLundensis planerar att genomföra en nyemission sent under våren 2013, för att finansiera nästa KOL-studie. Antalet aktier som föreslås att emitteras ligger i intervallet 750 000 – 1 miljon aktier, och teckningskursen kommer att ligga i intervallet 12 – 15 kr/aktie. Exakta villkor för nyemissionen kommer att meddelas så snart detta har fastställts.

Vidare diskuteras i ”VD har ordet” det motstånd som nya, banbrytande idéer möter inom det medicinska fältet.

Läs hela kvartalrapporten i PDF fil här!