Nyheter

Kvartalsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31

2014-01-01 – 2014-03-31 (3 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (8 178).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 425 744 SEK (-1 880 683).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 SEK (-0,12).

*  Soliditeten uppgick per 2014-03-31 till 87,7 %.

* Periodens resultat dividerat med 17 023 667 (16 082 467) utestående aktier.

Resultaten från PharmaLundensis framgångsrika KOL-studie har nu publicerats i den väletablerade lungtidskriften ”Respiratory Medicine”. Artikeln har väckt stort intresse hos flera av världens främsta lungforskare.

Förberedelser för nästa KOL-studie fortlöper väl. I den kommande studien avser PharmaLundensis att testa modifierat jodkol. Detta innebär jodkol med tillägg av en substans som minskar jodpåverkan på sköldkörteln. Vid framgång öppnar det möjligheten att öka jodkol-dosen. Då effekten är dosberoende är det fullt möjligt att en större mängd jodkol kan ge en mycket stor förbättring av lungfunktionen. En ny patentansökan har inlämnats för att ytterliga stärka patentskyddet för detta nya behandlingskoncept. Ansökan för att få genomföra den kliniska KOL-studien lämnas in till myndigheter i maj-juni. Studien bedöms kunna inledas i början av hösten 2014. Testcentra planeras i Stockholm och Lund.

Bolagets kliniska studie mot kroniskt trötthetssyndrom genomfördes under 2013. Database Lock Meeting sker i slutet av maj 2014. Utvärdering och publicering av resultaten planeras att ske under juni. Ett positivt behandlingsresultat kan leda fram till det första effektiva läkemedlet mot denna svåra sjukdom.

PharmaLundensis har utvecklat en apparat som tar bort antibiotika från urin. En prototyp har byggts och tester med syntetisk urin visar att apparaten kan ta bort mer än 99 % av befintlig antibiotika. Apparaten har en storlek som ungefär motsvarar en diskmaskin, och är tänkt att placeras på infektionskliniker och intensivvårdsavdelningar, som har hög användning av bredspektrumantibiotika. Urin från avdelningarnas patienter hälls i maskinen i stället för i avloppet, och så gott som all antibiotika tas bort. Kvarvarande vätska går till avloppet, medan antibiotikaresterna skickas till förbränning. På detta sätt fås en dramatisk reduktion av utsläpp av viktig antibiotika från dessa avdelningar, vilket reducerar risken för utveckling av antibiotikaresistens av bakterier i avloppssystem och miljö. Prototypen har patentsökts. Bolaget planerar att offentliggöra mer detaljer om detta projekt inom kort.

Avslutningsvis vill styrelsen poängtera att ett positivt resultat även i PharmaLundensis kommande KOL-studie medför en stor sannolikhet för att projektet redan inom några år kommer att resultera i ett effektivt KOL-läkemedel.

Läs mer här!