Nyheter

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

Sammanfattning

2015-01-01 – 2015-09-30 (9 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 669 234 SEK (-4 605 126).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 SEK (-0,27).
 • Soliditeten uppgick per 2015-09-30 till 91,7 %.

2015-07-01 – 2015-09-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 159 994 SEK (-1 373 557).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 SEK (-0,08).

* Periodens resultat dividerat med 17 510 467 (17 023 667) utestående aktier.

 • Nyemission tecknades för ca 7,9 miljoner kronor. Styrelse och VD vill framföra ett hjärtligt tack till alla som deltog i emissionen!
 • Prövningssubstanser till kommande KOL-studie blev färdigtillverkade enligt plan.
 • Första patienten bedöms gå in i KOL-studien i mitten-slutet av januari.
 • EcoFilter® blev CE-certifierad.
 • Två nya patentansökningar inlämnade för EcoFilter®.
 • Förhandlingar med flera stora sjukhus om test av EcoFilter® pågår.

Fullständig Kvartalsrapport kan laddas ner här: Q3 PharmaLundensis 2015