Nyheter

Kvartalsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30

Kvartalsrapport Q3 2017 i PDF

Sammanfattning

2017-01-01 – 2017-09-30 (9 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 279 635 SEK (-3 017 428).
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,21 SEK (-0,16).
  • Soliditeten uppgick per 2017-09-30 till 91,1 %.

2017-07-01 – 2017-09-30 (3 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 410 005 SEK (-1 061 575).
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 SEK (-0,06).

* Periodens resultat dividerat med 20 280 344 (18 796 418) utestående aktier.

PharmaLundensis utvecklar nya behandlingar mot tre viktiga lungsjukdomar:
* Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL (IodoCarb)
* Kronisk bronkit (”Bronkitstopp”)
* Influensa-orsakad lungsvikt
Bolaget utvecklar även EcoFilter®, vilket är ett system som eliminerar läkemedel och multi-resistenta bakterier i sjukhusen avloppssystem.

* Flera positiva patentbesked under perioden
PharmaLundensis patentansökan för KOL-behandlingen Iodocarb comp beviljades i Sydafrika. Godkännanden väntas på ytterligare nio marknader. Vidare blev patentet som skyddar behandlingen mot kronisk bronkit godkänt på bolagets huvudmarknad i Europa. Fler godkännanden väntas.   

* Fler insynsköp av VD under och efter perioden
VD Staffan Skogvall har sammantaget under 2017 förvärvat 22 511 PharmaLundensis aktier.

* Licenseringsdiskussioner pågår med ett flertal företag
PharmaLundensis har fått förfrågningar om bolagets KOL-projekt från ett flertal läkemedelsbolag i Europa och Asien. PharmaLundensis erbjuder licensering av Iodocarb på de flesta internationella marknader, med undantag av kärnmarknaderna i Norden och vissa länder i kontinentala Europa.

* Fortsatt vidareutveckling och förbättring av Iodocarb
Modifiering av tillverkningsprocessen för Iodocarb fortgår. Syftet är att minska frisättningen av jod utan att minska förmågan att binda tungmetaller som kvicksilver. Detta nya jodkol kallas Iodocarb Novum. PharmaLundensis styrelse bedömer att ett nytt, förbättrat jodkol ytterligare kan förbättra den positiva effekten på lungfunktionen, och även avsevärt förenkla och påskynda registreringsprocessen av Iodocarb som läkemedel.  

* Patientrekrytering i KOL-studien avvaktar för närvarande
Om arbetet med att förbättra Iodocarb blir framgångsrikt kan det att vara lämpligt att genomföra framtida kliniska studier med Iodocarb Novum. Av det skälet rekryteras det för närvarande inga nya patienter till KOL-studien.

* Det regulatoriska arbetet med ”Bronkitstopp” avvaktar utvecklingen av nytt jodkol
Även jodkolet till ”Bronkitstopp” kommer att förbättras om vidareutvecklingen av tillverkningsprocessen blir framgångsrik. Med anledning av detta avvaktar vi med projektet.

* EcoFilter
Utprovning av det nya EcoFilter® systemet i labmiljö fortgår. Kliniska prövningar förbereds för våren 2018.

* Influensa-orsakad lungsvikt
Försöksprotokoll utvecklas, utrustning inköps och tidsplanering genomförs.

Läs hela rapporten i PDF-format här: Kvartalsrapport Q3 2017