Nyheter

Kvartalsrapport 2019-07-01 till 2019-09-30

1. Sammanfattning

2019-01-01 – 2019-09-30 (9 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 196 311 SEK (-4 156 079).
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,18 SEK (-0,20).
  • Soliditeten uppgick per 2019-09-30 till 63,8 %.

2019-07-01 – 2019-09-30 (3 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 128 792 SEK (-1 148 361).
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,05).

* Periodens resultat dividerat med 23 712 973 (21 274 621) utestående aktier.

 

* Flera positiva patentbesked för EcoFilter-projektet.

* Identifiering och patentering av ny, mycket lovande testsubstans med gynnsamma kvicksilverbindande egenskaper.

* Inleder försäljning av EWR-101 till företag inom kemi/biotech/läkemedel.

* Genomför företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med teckningstid 29 november – 13 december 2019.

2. Aktuellt

Kvicksilverbindande läkemedel
Bolaget har under hösten framgångsrikt identifierat en ny, mycket lovande testsubstans med gynnsamma kvicksilverbindande egenskaper. Substansen ska inledningsvis testas i kliniska studier på patienter med kroniskt trötthetssyndrom. När effekten har bevisats för denna sjukdom vidtar studier på kronisk bronkit och KOL. Målsättningen är att registrera effektiva läkemedel mot samtliga dessa sjukdomar inom 3-5 år.

EWR-101
PharmaLundensis har inlett försäljning av apparaten EWR-101, vilken är baserad på bolagets patentskyddade EcoFilter-teknologi för att kraftigt reducera slaskproduktionen vid evaporator rening av industriellt avfallsvatten (SE1551412A1). Apparaten kan ge stora besparingar inom avfallshanteringen för företag inom kemi/biotech/läkemedel. Detta projekt bedöms ha störst förutsättningar att börja generera intäkter till PharmaLundensis i närtid.

EcoFilter-rening av sjukhusens utsläpp av läkemedel
Marknadsföringen av EcoFilter-systemet för rening av läkemedelsutsläpp från sjukvården pågår. Det bedöms att vi kommer att behöva sätta upp en demonstrationsenhet på ett sjukhus och genomföra ett test i klinisk miljö.

Genomför företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner
Styrelsen för PharmaLundensis AB beslutade den 13 november 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2019, att genomföra en företrädesemission av högst 1 185 648 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 2 vederlagsfria teckningsoptioner med emissionskursen 6 kronor/unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 20 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. Teckning sker med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden är 29 november – 13 december 2019. Teckning av units utan stöd av uniträtt sker i poster om 250 units. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 7.1 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas bli ca 250 000 kronor.

5. VD kommenterar

PharmaLundensis har tidigare genomfört en klinisk studie på patienter med lungsjukdomen KOL som visade att den kvicksilverbindande substansen IodoCarb gav en statistiskt säkerställd förbättring av lungfunktionen. Detta är grunden för vår uppfattning att kvicksilverbindande ämnen kan vara gynnsamma för människors hälsa. Nackdelen med IodoCarb var att den kvicksilverutsöndrande effekten var svag och att substansen gav vissa biverkningar.

Vi har under hösten framgångsrikt identifierat en ny, mycket lovande testsubstans med gynnsamma kvicksilverbindande egenskaper. Substansen ska inledningsvis testas i kliniska studier på patienter med kroniskt trötthetssyndrom. När effekten har bevisats för denna sjukdom vidtar studier på kronisk bronkit och KOL. Målsättningen är att registrera effektiva läkemedel mot samtliga dessa sjukdomar inom 3-5 år.

Man kan kanske undra varför så många människor skulle vara sjuka av kvicksilver. Min uppfattning är att förklaringen ligger i att det här rör sig om ett giftigt ämne som finns överallt omkring oss. Det finns i luften, i vattnet, i maten och i munnen (i form av amalgamfyllningar). Det som avgör om man blir sjuk, och vilken typ av sjukdom man får, är främst vilka gener man har. Vissa människor tolererar kvicksilver ganska väl, medan andra blir sjuka av väldigt låga nivåer. Kvicksilverfrågan har varit en het potatis i forskarvärlden i många år. Jag tycker att det är dags att vi nu, en gång för alla, bringar klarhet i denna fråga! Om våra hypoteser stämmer kan vår behandling ge ett nytt och bättre liv för många lidande människor, och naturligtvis även stora ekonomiska framgångar för bolaget.

Bolagets EcoFilter projekt har tagit en intressant vändning. Vi har under hösten beslutat att speciellt fokusera marknadsföringen på bolagets patenterade metod för att minska slaskproduktionen vid rening av industriellt avfallsvatten med evaporatorer (SE1551412A1), vilket många företag inom kemi/biotech/läkemedel använder. Kostnaden för att hantera koncentrat, dvs kemiskt avfall i flytande form som behandlats med standard evaporatorer, ligger på omkring 5-10 kr per kilo. Ett företag som producerar 1 000 m3 koncentrat/år får således betala 5-10 MSEK för avfallshanteringen varje år (om de över huvud taget kan hitta ett recycling bolag som kan ta emot så mycket vätska till sina brännugnar). Användning av EWR-101 enheter bedöms kunna reducera koncentrat mängden ner till ca 20-40 m3 och även överföra avfallet till fast form, vilket i stället skulle kosta 100 000 – 400 000 kr att omhänderta. Således en besparing på 4.9 – 9.6 MSEK för företaget. Här finns helt klart en ekonomisk potential för PharmaLundensis apparat EWR-101! Vi samarbetar med ett teknikkonsultbolag som bygger apparater efter beställning, i enlighet med kapacitetskraven hos köpande företag. Jag bedömer att detta projekt har störst förutsättningar att börja generera intäkter till PharmaLundensis i närtid.

Marknadsföringen av EcoFilter-systemet för rening av läkemedelsutsläpp från sjukvården pågår. Det bedöms att vi kommer att behöva sätta upp en demonstrationsenhet på ett sjukhus och genomföra ett klinisk test.

Bolaget genomför under början av december en nyemission. Jag hoppas att den blir fulltecknad så att vi kan hålla högsta fart på alla våra spännande projekt!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall, VD

Full text i PDF-format:  Kvartalsrapport Q3 2019