Nyheter

Nyemission för utveckling av EcoFilter och KOL-studie

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2014 har styrelsen för PharmaLundensis AB (publ) den 15 augusti 2014 beslutat att genomföra en nyemission riktad till allmänheten av högst 1 000 000 aktier till teckningskursen 12 kronor per aktie. Teckningstiden inleds den 15 september 2014, och teckningstiden löper till och med den 3 oktober 2014. Alla som är intresserade av PharmaLundensis projekt kan teckna aktier i emissionen. Ytterligare information presenteras i ett memorandum som kommer att finnas tillgänglig från teckningstidens start på PharmaLundensis hemsida (www.pharmalundensis.se) samt Aktietorgets hemsida (www.aktietorget.se).

PharmaLundensis utvecklar EcoFilter, som är en metod för att eliminera utsläpp av antibiotika från sjukhusavdelningar, och därmed minska risken för utveckling av antibiotikaresistens. Med anledning av de mycket positiva resultaten i inledande tester (se pressmeddelande från 2014-07-01) önskar bolaget snarast ta fram en kommersiell enhet som kan säljas till sjukhus. Ett av Sveriges främsta teknikkonsult bolag har fått i uppdrag att utveckla ett effektivt, robust och lättanvänt EcoFilter, baserat på PharmaLundensis forskningsprototyp.

Den tidigare genomförda kliniska KOL-studien tyder starkt på att Jodkol ger en klar förbättring av lungfunktionen hos patienter med medelsvår KOL1. PharmaLundensis avser att inom kort genomföra en ny klinisk KOL-studie med ”modifierat” jodkol på måttligt – svårt KOL-sjuka patienter.

Bolaget planerar även att utveckla helt nya typer av kvicksilver-eliminerande substanser och testa dem kliniskt mot en rad svåra sjukdomar med oklar bakgrund, såsom Alzheimers, Parkinsons och Kroniskt Trötthetssyndrom.

För att finansiera dessa projekt genomför PharmaLundensis nu en nyemission.

Erbjudandet i sammandrag

* Kurs: 12 kr.

* Aktierna tecknas i poster om 200 aktier, för ett pris av 2 400 kronor.

* Teckningstid: 15 september – 3 oktober 2014.

* Antal emitterade aktier (högst): 1 000 000 aktier.

* Emissionsbelopp (högst): 12 000 000 kronor.

* Utspädningseffekt vid full teckning: 5,55 % procent.

Läs hela pressmeddelandet här!