Nyheter

Nyemission tecknades för ca 1.26 miljoner kronor

I PharmaLundensis nyemission inkom totalt teckningar på 421 568 units motsvarande 1 264 704 kronor, vilket gav en teckningsgrad på ca 17 %. Efter emissionskostnader på ca 200 000 kr tillförs bolaget således ca 1.06 miljoner kronor. Units tecknades till 66 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal units. Bolagets befintliga kapital bedöms räcka för ca 1 års verksamhet. Styrelsen och VD framför ett varmt tack till alla som deltagit i emissionen!

Betalning och erhållande av units tecknade utan företräde
Avräkningsnotor för units som tecknats utan företräde kommer att skickas ut de närmaste dagarna. Full betalning för tilldelade units skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Mangold tillhanda inom 10 dagar. Om betalning inte sker i tid kan units komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades units.

När emissionslikvid för units tecknade utan företräde har inkommit till Mangold kommer BTU (betald tecknad unit) bokas ut på angivet VP/depåkonto. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTU till konvertibler.

VD Dr Staffan Skogvall:
Bolagets befintliga kapital bedöms, i och med denna emissionen samt bolagets besparingsprogram, räcka för ca 1 års verksamhet. Under denna tid kommer vi att fokusera på marknadsföring och försäljning av EcoFilter till sjukvård och företag, och speciellt på utlicensering av EWR-101 teknologin. Då licensintäkter från dessa projekt börjar komma in får vi möjlighet att på nytt sätta full fart med bolagets medicinska projekt.
Press 200526