Nyheter

Nyemission tecknades för ca 2.6 miljoner kronor

I PharmaLundensis nyemission inkom totalt teckningar på 437 468 units motsvarande 2 624 808  kronor, vilket gav en teckningsgrad på 43 %. Efter emissionskostnader på ca 250 000 kr tillförs bolaget således ca 2.35 miljoner kronor. Aktierna tecknades till 66 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier.

Betalning för aktier tecknade utan företräde
Avräkningsnotor för aktier som tecknats utan företräde kommer att skickas ut de närmaste dagarna. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Mangold tillhanda inom 10 dagar. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.

Handel med BTU och erhållande av aktier och teckningsoptioner
När emissionslikvid för aktier tecknade utan företräde har inkommit till Mangold kommer BTU (betald tecknad unit) bokas ut på angivet VP/depåkonto. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTU till ordinarie aktier och teckningsoptioner. Handel med BTU bedrivs för närvarande på Spotlight, och upphör då BTU har omvandlats till ordinarie aktier och TO.

VD Dr Staffan Skogvall: Jag vill framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen! Detta emissionsbelopp tillsammans med likviden för vårens konvertibelemission bedöms räcka för verksamhet in på 2020. Vi sätter nu full fart med bolagets bägge projekt med fokus på att snabbt få ut EcoFilter till sjukvården.
Press 190702