Nyheter

Nyemission tecknades preliminärt för ca 2.0 miljoner kronor

I PharmaLundensis nyemission inkom preliminärt teckningar på totalt 669 170 units motsvarande 2 007 510 kronor, vilket gav en teckningsgrad på ca 50,6 %. Efter emissionskostnader på ca 200 000 kr tillförs bolaget således ca 1.8 miljoner kronor. Aktierna tecknades till 92 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier. Om några dagar kommer definitivt utfall att meddelas.

Betalning för aktier tecknade utan företräde
Avräkningsnotor för aktier som tecknats utan företräde kommer att skickas ut de närmaste dagarna. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Mangold tillhanda inom 10 dagar. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.

Handel med BTU och erhållande av aktier och teckningsoptioner
När emissionslikvid för aktier tecknade utan företräde har inkommit till Mangold kommer BTU (betald tecknad unit) bokas ut på angivet VP/depåkonto. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTU till ordinarie aktier och teckningsoptioner. Handel med BTU bedrivs för närvarande på Spotlight, och upphör då BTU har omvandlats till ordinarie aktier och TO.

VD Dr Staffan Skogvall: Jag vill framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen! Vi kommer framåt att fokusera på uthyrning av bolagets Minievaporator till företag inom Kemi, Läkemedel och Biotech som önskar minska sina kostnader för att hantera flytande, farligt avfall. Pengarna som inkom i emissionen bedöms räcka till upp mot ett års verksamhet. Detta skulle kunna förlängas ytterligare genom intäkter från Minievaporatorn.