Nyheter

Strategi för EcoFilter® projektet

PharmaLundensis styrelse har genomfört en utvärdering av EcoFilter® projektet och kommit fram till följande:

Reningsförmåga: EcoFilter® har en superb reningsförmåga, och tar bort all antibiotika från urin som behandlas i maskinen. Om all urin på en sjukhusavdelning behandlas med EcoFilter® kommer således alla utsläpp av antibiotika från patienters urin att upphöra. Styrelsen bedömer att reningsförmågan kommer att vara lika god för alla läkemedel som utsöndras i urinen, såsom hormoner, NSAID (värktabletter), cytostatika osv.

Affärsmodell: Styrelsen bedömer att EcoFilter® projektet lämpligen bör knoppas av i ett dotterbolag till PharmaLundensis. Därefter kan det generera värde för PharmaLundensis på flera olika sätt.

  1. En eller flera partners med miljöintresse köper in sig i EcoFilter-bolaget. Detta kan resultera i sign-on fee, royalty, aktieutdelning samt eventuell framtida aktieförsäljning.
  2. Börsnotering.

EcoFilter-bolaget sköter tillverkning samt service av maskinerna, marknadsföring och försäljning. Maskinen hyrs lämpligen ut till landstingen på 5 år långa avtal. Under denna tid skrivs kostnaden för maskinen av samt kostnad för service och drift finansieras.

Patentskydd: PharmaLundensis har erhållit positiv granskningsrapport på en svensk patentansökan som behandlar en central del av EcoFilter®. Den svenska ansökan löper vidare och kan förväntas resultera i ett svenskt patent om ca 6 månader. Även en PCT ansökan har nyligen lämnats in. Denna kan i senare skede utmynna i internationella patent.

Finansiering: Styrelsen har tidigare meddelat att man avser utnyttja det bemyndigande för nyemission som beslutades på bolagets årsstämma den 22 juni. Styrelsen vill nu klargöra att hela bemyndigandet på 2 miljoner aktier inte avses att utnyttjas, eftersom styrelsen nu bedömer att det finns möjligheter att EcoFilter® projektet kan börja generera intäkter i närtid.

Bakgrund: Svenska sjukhus släpper varje år ut tonvis av antibiotika, vilket leder till ökad förekomst av antibiotikaresistenta bakterier i naturen samt i sjukhusens egna avloppsrör. Inlagda patienter med infektioner behandlas med antibiotika i höga doser. Denna antibiotika utsöndras i urinen, går ut i avloppet, passerar genom reningsverken och hamnar i naturen. Speciellt bekymmersamt är att patienter på sjukhus ofta behandlas med bredspektrum-antibiotika, vilket är den viktigaste formen av antibiotika. Det skulle vara mycket allvarligt för patientsäkerheten om dessa antibiotika blev verkningslösa.