Nyheter

Utveckling av Säkerhetsvattenlås

PharmaLundensis press 181004

Alla vaskar har ett vattenlås vars funktion är att förhindra att dålig lukt och bakterier från avloppsrören kan komma upp i rummet. Det är dock ett välkänt problem att bakterier trots detta kan ta sig upp genom att bilda en biofilt (ett slemskikt) på insidan av röret från vattenlåset upp till ventilen. När kranen sedan spolas stänker bakterierna i biofilmen upp till en meter kring vasken och kan därefter orsaka smitta1. Om vasken sitter på en operationsavdelning är risken för sjukdom stor, eftersom hudens skyddande funktion bryts i ett öppet operationssår. För att förebygga infektioner i samband med operationer ger man ofta antibiotika i profylaktiskt syfte. Trots detta uppstår det ibland allvarliga infektioner. Helt nyligen rapporterades att ett antal patienter som genomgått ryggoperationer på Skånes Universitetssjukhus hade drabbats av allvarliga infektioner2. En patient avled. En trolig förklaring till infektionerna är att de kom från vaskarna. När kirurgen står och tvättar sig inför operationerna spolas vattnet för fullt och det kan då stänka bakterier från vaskarna. Dessa bakterier kan fastna på kirurgen som tar med sig dem till operationssåret, eller så kan bakterierna virvla upp i luften och under operationens gång singla ner i såret. På så sätt kan patienterna drabbas av allvarliga infektioner. Även på vanliga vårdavdelningar finns risk för smitta framför allt på äldre patienter och patienter med nedsatt immunförsvar. Det finns idag ingen etablerad metod för att förhindra denna smittoväg.

PharmaLundensis har utvecklat ett bakteriesäkert s.k. Säkerhetsvattenlås baserat på en helt ny princip. Säkerhetsvattenlåset tillåter vatten att passera nedåt, men blockerar effektivt bakteriernas väg uppåt. Detta vattenlås kommer att genomgå vidare tester samt CE-certifieras. Därefter kommer det att erbjudas sjukvården, framför allt operationsavdelningarna på sjukhus. Principen skyddas genom patentansökan.

VD Dr Staffan Skogvall: Jag tror att vårt Säkerhetsvattenlås kan bli en viktig produkt för PharmaLundensis eftersom det är en relativt enkel produkt som är lätt att använda och som fyller ett stort behov. I princip är det bara att skruva loss det befintliga vattenlåset och skruva fast vår enhet. Den får naturligtvis levereras med en adapter som fungerar till olika infästningar. Vi överväger även att ta fram en produkt för vanliga konsumenter. Det är många privatpersoner som störs av dålig lukt från avloppet, och kanske skulle man vilja investera i ett Säkerhetsvattenlås för att slippa ifrån detta.

  1. Shireen Kotay, Weidong Chai, William Guilford, Katie Barry and Amy J. Mathers. Spread from the Sink to the Patient: in situ Study Using Green Fluorescent Protein (GFP) Expressing- Escherichia coli to Model Bacterial Dispersion from Hand Washing Sink Trap Reservoirs. Appl Environ Microbiol. 2017 Mar 31;83(8).
  2. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/infektion-pa-operationssalar-patient-dog