Publicering av EcoFilter Patentansökan 1 + 2

Publicering av EcoFilter Patentansökan 1 + 2
Det har gått 18 månader sedan Bolaget lämnade in de första två EcoFilter-patentansökningarna, varför patentmyndigheterna nu har publicerat dem.

Patentansökan 1
EcoFilter-teknologin består av användning av evaporatorer (förångningsreaktorer) för att ånga bort vatten från vätskor som innehåller läkemedelsrester.

SE1551420.A1
Grundläggande för denna separation är att vatten kokar bort vid 100 grader, medan läkemedel behöver 600-800 grader för att förångas. Genom att ta urin eller andra vätskor med lösta läkemedelsrester och koka bort allt vatten blir läkemedelsresterna kvar och kan sedan skickas för destruktion. Jämför med en tesked salt som hälls i en kastrull med kokande vatten. Först löses saltet upp och försvinner, men om man kokar bort allt vatten återfinns saltet som en ”koka” på väggarna i kastrullen. Detta är en robust och välbeprövad teknologi som används på ett nytt sätt.
Patentansökan 1 har erhållit positiv granskningsrapport från PRV, samt positiv internationell PCT-granskningsrapport.

Patentansökan 2
Ett problem med att använda evaporatorer för att ta bort föroreningar är att det är svårt att ta bort mer än 70 % av vätskan. Tar man bort mer vatten så sätter sig de lösta substanserna på väggarna vilket kräver en dyrbar och arbetsam rengöring av förångningsreaktorn. I patentansökan 2 har detta problem lösts genom att beskriva att den avslutande vätskereduktionen sker i slaskbehållaren där det inte spelar roll ifall den lösta substansen faller ut på väggarna då slaskbehållaren i alla fall skall  destrueras.
SE1551412.A1
Detta är ett nytt och innovativt koncept som skulle kunna användas i många situationer och industrier. Exempelvis används evaporatorer för att reducera vätskeinnehåll vid svartlutförbränning vid papperstillverkning: skogssverige.se/papper/fakta
Vi kommer att aktivt undersöka om detta patent kan licenseras ut till några av de många företag som idag använder evaporatorer för att reducera vätskeinnehåll i olika reningsprocesser.
Patentansökan 2 har beviljats Patent i Sverige, och den har även erhållit en positiv granskningsrapport från internationell PCT granskare.

Patentansökan 3+4
Det finns många praktiska problem som behöver lösas för att få ett fungerande system på ett sjukhus, vilket skyddas i EcoFilter patentansökningar 3+4 som nyligen lämnats in.