VD har ordet

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023-01-01 till 2023-12-31

8 april 2022

Förberedelserna inför PharmaLundensis första kliniska studie med den nya testsubstansen Phal-501 pågår för fullt. Receptet för att tillverka stora mängder substans förväntas snart bli färdigt. Det har varit ett stort arbete som krävt hög kemisk expertkompetens att utveckla denna syntes. Jag tror att vår substans kan bli till ett jättebra läkemedel mot KOL och kronisk bronkit!

Vi har även satt igång förberedelserna till stabilitetstester av Phal-501. Det är viktigt att vi kan visa att ämnet är stabilt och inte benäget att brytas ner vid vanlig förvaring. Annars kanske det måste förvaras i -80 graders frys, vilket komplicerar hanteringen avsevärt.

Vi planerar även att genomföra ett antal analyser för att visa att ämnet är rent och inte innehåller några lösningsmedelsrester, rester från tillverkningen eller andra föroreningar. Ju renare ämnet är desto lättare blir det för oss att få godkänt substansen som läkemedel.

Vidare kommer ett antal djurförsök att krävas för att fastslå att ämnet inte har någon lokal påverkan på mag/tarmkanalens slemhinna. Även GMP-tillverkning av testsubstansen måste göras för att säkerställa dess kvalitet och renhet.

När det gäller Minievaporatorn så har flera potentiella kunder uttryckt intresse för maskinen. Vi får se om de lägger formella order på apparaten. Dessutom pågår diskussioner om att erbjuda evaporator-rening till lokala Lundaföretag. Det skulle kunna vara ett bra sätt för oss att erhålla praktisk erfarenhet av maskinen och rensa bort eventuella ”barnsjukdomar”.

PharmaLundensis kapital förväntas räcka fram mot början av nästa år, under förutsättning av låg aktivitet i bolaget. För att kunna driva projekten med full fart behövs det dock ytterligare resurser, vilket skulle kunna erhållas till exempel genom nyemission av aktier eller konvertibler.

Jag ser fram emot att dra igång kliniska studier med Phal-501 under 2025!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall

Kvartal 1 2017

3 juli 2017

Den gångna perioden har medfört betydande framsteg i bolagets samtliga projekt. Finansieringen av bolaget tryggades genom den övertecknade nyemissionen. Jag vill framföra ett varmt tack till alla som deltog i emissionen! I KOL-projektet går nya testkliniker in i den kliniska studien, som bedöms bli färdig under året. Jag ser med spänning fram mot resultaten! EcoFilter® projektet erhöll under kvartalet tre positiva granskningsrapporter från patentmyndigheterna. PharmaLundensis vidareutvecklade EcoFilter® teknologin till ett nytt system som möjliggör en fullständig eliminering av alla läkemedelsutsläpp från sjukhus. Jag anser att vi nu fått fram det ultimata systemet för att eliminera dessa läkemedelsutsläpp. System är enkelt och billigt att installera i befintliga lokaler, billigt att driva och dessutom fullständigt effektivt. Det skulle förvåna mig mycket om potentiella konkurrenter kan hitta på något som är bättre eller ens tillnärmelsevis lika bra som PharmaLundensis system! EcoFilter® skyddas för närvarande av fyra patentfamiljer. Vi planerar att inom kort genomföra kliniska tester med systemet, och därefter kan landstingen börja abonnera på det. PharmaLundensis medicintekniska produkt ”Bronkitstopp” fick godkänt patent i Japan under kvartalet. Fler patent väntas. Regulatoriskt arbete för att CE-certifiera produkten bedöms bli färdigt under Q3 2017. Därefter blir det en kortare period av förberedelser innan försäljning kan påbörjas. CE-certifiering innebär att det är tillåtet att sälja produkten i hela EU.

Från Halvårsrapport Q2, 2021-01-01 till 2021-06-30

17 februari 2017

Jag vill inledningsvis tacka alla aktieägare som deltog i nyemissionen i våras! Jag tror att det kan visa sig vara en mycket klok investering på några års sikt!

Strax före sommaren blev vår fullskaliga prototyp för Minievaporatorn klar och genomgick omfattande tester. Dessa visade att konstruktionen är sund och att maskinen fungerar helt enligt planerna. Apparaten bedöms kunna evaporera ca 150 liter/dygn. Nu i höst kommer även en värmepump att kopplas in för att effektivisera evaporeringen och spara energi. Därefter kommer maskinen att CE-certifieras.

Minievaporatorn har potential att minska kostnader för hantering av flytande farligt avfall för företag inom biotech/läkemedelsbranschen med upp till 75 %. Marknadsföring har inletts med annonser i Sveriges Natur och kommer att fortsätta med marknadsföring i olika bransch- och miljötidningar. Företag som producerar miljöfarligt avfall kommer att kontaktas och erbjudas att testa vår Minievaporator. Planerad försäljningsstart för Minievaporatorn blir mot slutet av hösten. Det har redan hört av sig företag som är intresserade av apparaten. Jag bedömer att Minievaporatorn har potential att ge stora intäkter till PharmaLundensis på relativt kort sikt!

Vi fortsätter även arbetet med bolagets effektiva kvicksilverbindande substans som skall bli en effektiv behandling mot KOL/kronisk bronkit och kroniskt trötthetssyndrom. Vi förbereder en storskalig syntes av 1-2 kilo testsubstans, vilket behövs för kommande toxikologiska och farmakokinetiska undersökningar. Ett GMP-laboratorium kommer att anlitas för att tillverka all substans till planerade kliniska studier. Jag är övertygad om att detta projekt kan utveckla sig på ett fantastiskt bra sätt, och generera mycket stora intäkter till PharmaLundensis i framtiden!

Avslutningsvis vill jag önska alla aktieägare en fortsatt bra sommar och en framgångsrik höst!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall

VD

 

 

Sammanfattning av 2015 och syn på framtiden

19 februari 2016

Under 2015 utvecklades PharmaLundensis huvudprojekt (KOL-studien och EcoFilter®) starkt. Båda är nu i princip färdiga att testas i klinik.

Det har visat sig att det finns ett stort intresse bland Sveriges lungmedicinska experter för PharmaLundensis kommande KOL-studie. Vi har därför valt att ändra upplägget så att det blir en multicenterstudie med 3-5 testcentra. Nationell koordinator av studien har utsetts, och förhandlingar med flera andra kliniker pågår. Om vi får in många testcentra i studien finns det möjlighet att den snabbt blir färdig, kanske redan under hösten 2016. En annan fördel med många centra är att KOL-sjuka i olika delar av landet kan få möjlighet att vara med i den kliniska studien.

EcoFilter®-projektet går också bra framåt. Den första apparaten har placerats ut på sjukhus, och vi väntar med spänning på resultaten från testerna. Jag är övertygad om att maskinen kommer att fungera utmärkt, och att testresultaten kommer att utgöra tunga argument när vi diskuterar med politiker och andra relevanta makthavare om nyttan av EcoFilter® i modern sjukvård!

PharmaLundensis projekt att använda KI-impregnerat kol för att behandla kronisk bronkit (med långvarig hosta och slem i bröstet) går också framåt. Vi funderar på att inom kort föra ut detta projekt i klinik.

Även det långsiktiga projektet för att utveckla nya kvicksilverbindande substanser och testa dem mot oklara sjukdomar som Alzheimer och Parkinson går bra framåt.

Min bestämda uppfattning är att bolagets projekt kommer att leda till framgångsrika läkemedel fortare än många kanske tror!

Dr Staffan Skogvall

VD

Ett framgångsrikt 2015

29 december 2015

Inledningsvis vill jag hjärtligt tacka alla som tecknade aktier i vår emission i höstas! Det är tack vare er hjälp som PharmaLundensis projekt kan drivas vidare, och så småningom förhoppningsvis resultera i värdefulla läkemedel!

KOL-studiens finansiering ser nu bra ut, och de sista förberedelserna påbörjas. Vi hoppas att den första patienten kan tas in i studien mot mitten-slutet av januari. Vi kommer tydligt att meddela när och var man som patient kan anmäla sig, om man vill delta i studien. Jag ser verkligen fram mot att påbörja denna mycket intressanta studie. Om den ger de resultat som vi hoppas kan detta blir början på något fantastiskt!

Förberedelserna för att testa EcoFilter® på sjukhus är snart klara. Det skall bli mycket intressant att se om apparaten fungerar precis så bra på kliniken som i utvecklingsfasen. Idag bryter svenska sjukhus mot sina miljömål genom att släppa ut tonvis av antibiotika i naturen. Min uppfattning är att EcoFilter® är den enda realistiska metoden för att eliminera dessa utsläpp.

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall
VD