VD har ordet

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021-01-01 till 2021-12-31

8 april 2022

Under det gångna året har vi investerat betydande resurser på att färdigställa Minievaporatorn, och nu är det dags att skörda. Vi bedömer att maskinen fyller ett stort behov, och att många företag kommer att vilja minska sina reningskostnader genom att hyra en maskin. Under mars skall första företag testa maskinen. Därefter kommer vi under det kommande året att aktivt söka kontakt med företag i Sverige som kan ha behov av en Minievaporator. I ett senare skede kan det även bli aktuellt att expandera till andra länder, framför allt i Skandinavien och Tyskland. Minievaporatorn är skyddad genom flera patent/patentansökningar.

Tillverkning av maskiner kommer inledningsvis att ske hos den teknikkonsult som för PharmaLundensis räkning utvecklat Minievaporatorn. Det kan dock vara ekonomiskt fördelaktigt att sköta framtida tillverkning av maskiner i egen regi när volymerna stiger. Vi har så smått börjat leta efter en lämplig monteringslokal för framtida tillverkning.

När inkomsterna kommit igång på allvar från Minievaporatorn är det dags att titta på våra andra CleanTech projekt, nämligen EcoFilter för sjukhus samt Säkerhetsvattenlåset för sjukhus. Tester som Naturvårdsverket initierat för att ta bort antibiotika i kommunala reningsverk med aktivt kol och ozon förefaller ha misslyckats, och det behövs bättre metoder. Vi anser att man borde sätta in en punktrening på sjukhusens avlopp för att en gång för alla förhindra att sjukhusens moderna och breda antibiotika förstörs genom resistensutveckling av bakterierna i avloppsvattnet. EcoFilter är redo för fullskaliga tester på sjukhus. Vidare avser vi att färdigställa utveckling och testning av Säkerhetsvattenlåset, som mycket väl kan bli en kassako på lite längre sikt.

Även PharmaLundensis läkemedelsprojekt mot KOL och kronisk bronkit går framåt. Detta är vårt värdefullaste projekt som har potential att generera extremt stort värden på lite längre sikt. Med hänsyn till de stora kostnader som är förknippade med att ta läkemedel till marknaden avser vi att nöja oss med att genomföra någon Fas 2 ”Proof of Concept” studie i bolagets regi, och sedan licensera ut eller sälja projektet. Med hänsyn till det mycket stora antalet patienter som lider av KOL och kronisk bronkit idag, och bristen på effektiva läkemedel för dessa sjukdomar, kan det redan efter en framgångsrik Fas 2 studie bli aktuellt med mycket stora belopp.

Vi anser att det i framtiden, när Minievaporatorn genererar betydande intäkter, kan vara lämpligt att knoppa av CleanTech-projekten i ett separat bolag. Det finns en hel del investerare som inte vill investera i läkemedelsutveckling, medan en annan, mindre, grupp är mest intresserade av läkemedelsprojekt. Genom att skilja på verksamheterna kan man bättre synliggöra deras rätta värden.

Sammantaget är jag nöjd med det gångna årets verksamhet och ser en stor framtid för PharmaLundensis!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall

Kvartal 1 2017

3 juli 2017

Den gångna perioden har medfört betydande framsteg i bolagets samtliga projekt. Finansieringen av bolaget tryggades genom den övertecknade nyemissionen. Jag vill framföra ett varmt tack till alla som deltog i emissionen! I KOL-projektet går nya testkliniker in i den kliniska studien, som bedöms bli färdig under året. Jag ser med spänning fram mot resultaten! EcoFilter® projektet erhöll under kvartalet tre positiva granskningsrapporter från patentmyndigheterna. PharmaLundensis vidareutvecklade EcoFilter® teknologin till ett nytt system som möjliggör en fullständig eliminering av alla läkemedelsutsläpp från sjukhus. Jag anser att vi nu fått fram det ultimata systemet för att eliminera dessa läkemedelsutsläpp. System är enkelt och billigt att installera i befintliga lokaler, billigt att driva och dessutom fullständigt effektivt. Det skulle förvåna mig mycket om potentiella konkurrenter kan hitta på något som är bättre eller ens tillnärmelsevis lika bra som PharmaLundensis system! EcoFilter® skyddas för närvarande av fyra patentfamiljer. Vi planerar att inom kort genomföra kliniska tester med systemet, och därefter kan landstingen börja abonnera på det. PharmaLundensis medicintekniska produkt ”Bronkitstopp” fick godkänt patent i Japan under kvartalet. Fler patent väntas. Regulatoriskt arbete för att CE-certifiera produkten bedöms bli färdigt under Q3 2017. Därefter blir det en kortare period av förberedelser innan försäljning kan påbörjas. CE-certifiering innebär att det är tillåtet att sälja produkten i hela EU.

Från Halvårsrapport Q2, 2021-01-01 till 2021-06-30

17 februari 2017

Jag vill inledningsvis tacka alla aktieägare som deltog i nyemissionen i våras! Jag tror att det kan visa sig vara en mycket klok investering på några års sikt!

Strax före sommaren blev vår fullskaliga prototyp för Minievaporatorn klar och genomgick omfattande tester. Dessa visade att konstruktionen är sund och att maskinen fungerar helt enligt planerna. Apparaten bedöms kunna evaporera ca 150 liter/dygn. Nu i höst kommer även en värmepump att kopplas in för att effektivisera evaporeringen och spara energi. Därefter kommer maskinen att CE-certifieras.

Minievaporatorn har potential att minska kostnader för hantering av flytande farligt avfall för företag inom biotech/läkemedelsbranschen med upp till 75 %. Marknadsföring har inletts med annonser i Sveriges Natur och kommer att fortsätta med marknadsföring i olika bransch- och miljötidningar. Företag som producerar miljöfarligt avfall kommer att kontaktas och erbjudas att testa vår Minievaporator. Planerad försäljningsstart för Minievaporatorn blir mot slutet av hösten. Det har redan hört av sig företag som är intresserade av apparaten. Jag bedömer att Minievaporatorn har potential att ge stora intäkter till PharmaLundensis på relativt kort sikt!

Vi fortsätter även arbetet med bolagets effektiva kvicksilverbindande substans som skall bli en effektiv behandling mot KOL/kronisk bronkit och kroniskt trötthetssyndrom. Vi förbereder en storskalig syntes av 1-2 kilo testsubstans, vilket behövs för kommande toxikologiska och farmakokinetiska undersökningar. Ett GMP-laboratorium kommer att anlitas för att tillverka all substans till planerade kliniska studier. Jag är övertygad om att detta projekt kan utveckla sig på ett fantastiskt bra sätt, och generera mycket stora intäkter till PharmaLundensis i framtiden!

Avslutningsvis vill jag önska alla aktieägare en fortsatt bra sommar och en framgångsrik höst!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall

VD

 

 

Sammanfattning av 2015 och syn på framtiden

19 februari 2016

Under 2015 utvecklades PharmaLundensis huvudprojekt (KOL-studien och EcoFilter®) starkt. Båda är nu i princip färdiga att testas i klinik.

Det har visat sig att det finns ett stort intresse bland Sveriges lungmedicinska experter för PharmaLundensis kommande KOL-studie. Vi har därför valt att ändra upplägget så att det blir en multicenterstudie med 3-5 testcentra. Nationell koordinator av studien har utsetts, och förhandlingar med flera andra kliniker pågår. Om vi får in många testcentra i studien finns det möjlighet att den snabbt blir färdig, kanske redan under hösten 2016. En annan fördel med många centra är att KOL-sjuka i olika delar av landet kan få möjlighet att vara med i den kliniska studien.

EcoFilter®-projektet går också bra framåt. Den första apparaten har placerats ut på sjukhus, och vi väntar med spänning på resultaten från testerna. Jag är övertygad om att maskinen kommer att fungera utmärkt, och att testresultaten kommer att utgöra tunga argument när vi diskuterar med politiker och andra relevanta makthavare om nyttan av EcoFilter® i modern sjukvård!

PharmaLundensis projekt att använda KI-impregnerat kol för att behandla kronisk bronkit (med långvarig hosta och slem i bröstet) går också framåt. Vi funderar på att inom kort föra ut detta projekt i klinik.

Även det långsiktiga projektet för att utveckla nya kvicksilverbindande substanser och testa dem mot oklara sjukdomar som Alzheimer och Parkinson går bra framåt.

Min bestämda uppfattning är att bolagets projekt kommer att leda till framgångsrika läkemedel fortare än många kanske tror!

Dr Staffan Skogvall

VD

Ett framgångsrikt 2015

29 december 2015

Inledningsvis vill jag hjärtligt tacka alla som tecknade aktier i vår emission i höstas! Det är tack vare er hjälp som PharmaLundensis projekt kan drivas vidare, och så småningom förhoppningsvis resultera i värdefulla läkemedel!

KOL-studiens finansiering ser nu bra ut, och de sista förberedelserna påbörjas. Vi hoppas att den första patienten kan tas in i studien mot mitten-slutet av januari. Vi kommer tydligt att meddela när och var man som patient kan anmäla sig, om man vill delta i studien. Jag ser verkligen fram mot att påbörja denna mycket intressanta studie. Om den ger de resultat som vi hoppas kan detta blir början på något fantastiskt!

Förberedelserna för att testa EcoFilter® på sjukhus är snart klara. Det skall bli mycket intressant att se om apparaten fungerar precis så bra på kliniken som i utvecklingsfasen. Idag bryter svenska sjukhus mot sina miljömål genom att släppa ut tonvis av antibiotika i naturen. Min uppfattning är att EcoFilter® är den enda realistiska metoden för att eliminera dessa utsläpp.

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall
VD