Nyheter

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

1. Sammanfattning

2015-01-01 – 2015-03-31 (3 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -668 815 SEK (-1 425 744).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,04 SEK (-0,08).

*  Soliditeten uppgick per 2015-03-31 till 90,2 %.

* Periodens resultat dividerat med 17 510 467 (17 023 667) utestående aktier.

  • Alla viktiga myndighetstillstånd klara för ny klinisk KOL-studie. Denna förväntas inledas i september.
  • Breddat patentskydd och utveckling av effektivare jodkol. Förberedelser för klinisk studie på kronisk bronkit.
  • EcoFilter® mot farlig antibiotikaresistens snart klar. Planerad kommersialisering under hösten.
  • Kvicksilver har nervdödande effekt och Alzheimer och Parkinsons kännetecknas av nervcelldöd i hjärnan. Utveckling av nya typer av kvicksilverbindande ämnen som skall testas kliniskt mot dessa sjukdomar pågår.

2. Projektstatus

PharmaLundensis utvecklar läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit. Dessutom utvecklar bolaget EcoFilter®, som är en effektiv metod för att förebygga bakteriell antibiotikaresistens. Bolaget har även ett långsiktigt projekt för att utveckla nya kvicksilverbindare och testa dem kliniskt mot Alzheimer och Parkinsons sjukdom.

A. Nytt effektivt läkemedel mot Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)
Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med mer än 500 000 sjuka bara i Sverige. Patienterna drabbas av successivt försämrad kondition, tilltagande andnöd, hosta, slemproduktion och en rad andra symptom. Även om patienterna erhåller all befintlig behandling, fortsätter vanligtvis försämringen av lungfunktionen obönhörligt. Närmare 3 000 patienter dör av KOL varje år i Sverige. PharmaLundensis utvecklar ett nytt läkemedel mot KOL baserat på en ny verkningsmekanism. En första klinisk studie på 40 patienter med måttligt svår KOL visade en statistiskt säkerställd förbättring av lungfunktionen. PharmaLundensis har fått tillstånd från Läkemedelsverket och Regionala Etiknämnden att genomföra en ny klinisk studie med 80 patienter med måttlig – svår KOL.

Denna kliniska studie inleds när Apoteket färdigställt tillverkningen av testsubstans, sannolikt i september.

B. Effektivare jodkol för kronisk bronkit
PharmaLundensis har utvecklat jodkol impregnerat med 1,6 % jodsalt mot kronisk bronkit. Denna låga halt jodsalt visade sig ge en lika effektiv kvicksilverbindning som impregnering med 8 % elementärt jod. Detta innebär att jodsalt är 5 gånger effektivare än elementärt jod, vilket PharmaLundensis använt hittills. Detta är av stort intresse då det kan minska biverkningar från sköldkörteln. Några bronkitpatienter upplevde behandlingen som gynnsam mot hosta och slembildning. PCT patentgranskning utföll positivt (WO2014084763) och nationella ansökningar har lämnats in i Europa, USA, Kina, Japan och Sydkorea. Kronisk bronkit kännetecknas av långvarig hosta med slemupphostningar. Sjukdomen är vanlig och förekommer hos hundratusentals människor i Sverige, ofta tillsammans med KOL. Det finns idag ingen effektiv behandling.

Förberedelser inför den första kliniska studien med detta jodkol pågår.

C. EcoFilter® mot farlig antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett stort globalt problem. Även mycket låga halter av antibiotika i miljön kan leda till ökad förekomst av antibiotikaresistenta bakterier. Alla lasarett i Sverige släpper ut kilovis av antibiotika i naturen varje vecka. Avloppsvatten från sjukhus innehåller höga halter bredspektrum antibiotika i kontakt med stora mängder bakterier, varför risken för antibiotika resistens utveckling är stor. PharmaLundensis har utvecklat en apparat som tar bort antibiotika från urin. Tester med mänsklig urin visar att den kan ta bort mer än 99,9 % av befintlig antibiotika. PharmaLundensis vision är att så fort som möjligt placera ut EcoFilter® på samtliga sjukhusavdelningar i Sverige som använder bredspektrum antibiotika. Detta skulle vara ett snabbt och effektivt sätt att i stort sett ELIMINERA utsläpp av bredspektrum antibiotika från Sveriges sjukhus, och därmed betydligt minska risken för resistensutveckling hos bakterier för dessa livräddande antibiotika. En ”kommersiell” apparat är snart färdigutvecklad, och kommer att testas på sjukhus inom kort. Efter en framgångsrik testning kan sjukvårdshuvudmännen vara intresserade av att installera EcoFilter® på sjukhus i landet. Detta kan leda till betydande intäkter för PharmaLundensis, vilket helt eller delvis skulle kunna finansiera bolagets läkemedelsutveckling.

D. Nya kvicksilverbindande substanser mot en rad oklara sjukdomar

Det är välkänt att kvicksilver påverkar grundläggande funktioner i kroppens celler, och en mångfacetterad bild med många olika sjukdomssymptom kan därför förväntas. Det är således fullt möjligt att kvicksilver ligger bakom en rad svåra sjukdomar som man idag inte vet orsaken till. Som exempel kan nämnas att det finns forskare som anser att kvicksilver kan vara en viktig orsak till Alzheimers sjukdom. Det finns även forskare som misstänker att kvicksilver kan ha betydelse för andra nerv-påverkande sjukdomar som Parkinsons sjukdom och Multipel Skleros (MS). Att det kan finnas samband mellan kvicksilver och depression har nyligen visats i djurförsök.

Kvicksilver har neurotoxiska (nervdödande) effekter, och Alzheimer och Parkinsons kännetecknas just av nervcelldöd i hjärnan. PharmaLundensis avser att utveckla nya typer av kvicksilverbindande ämnen, och att testa dem kliniskt mot oklara sjukdomar som Alzheimer och Parkinsons sjukdom.

3. Väsentliga händelser under första kvartalet 2015

Tillstånd från Regionala Etiknämnden klart
PharmaLundensis kommande kliniska studie ”Behandling av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) med Joderat Aktivt Kol (Jodkol) och Kalium Perklorat” fick tillstånd att genomföras av Regionala Etikprövningsnämnden i Lund. Alla viktiga myndighetstillstånd är därmed klara. Den kliniska studie inleds när Apoteket färdigställt tillverkningen av testsubstans, sannolikt i september.

4. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Breddat patentskydd och effektivare jodkol
PharmaLundensis har erhållit positiv PCT granskning på en patentansökan (WO2014084763) som skyddar aktivt kol impregnerat med jodsalt för behandling av kronisk bronkit. Av speciellt intresse är att denna ansökan avslöjar att impregnering med 1,6 % jodsalt ger en lika effektiv kvicksilverbindning som impregnering med 8 % elementärt jod. Detta innebär att jodsalt är 5 gånger effektivare än elementärt jod, vilket PharmaLundensis använt hittills. Detta är av stort intresse då det kan minska biverkningar från sköldkörteln. Nationella ansökningar lämnades in i Europa, USA, Kina, Japan och Sydkorea. Kronisk bronkit kännetecknas av långvarig hosta med slemupphostningar. Kronisk bronkit är vanligt och förekommer hos hundratusentals människor i Sverige, ofta tillsammans med KOL. Det finns idag ingen effektiv behandling.

Bolaget förbereder kliniska studier på kronisk bronkit med detta nya jodkol.

PCT patentansökan för EcoFilter® inlämnad

PharmaLundensis AB (publ) har lämnat in en PCT patentansökan för EcoFilter® med modifierad text och kravstruktur. Granskningsrapport förväntas erhållas under hösten.

Stort internationellt intresse för PharmaLundensis KOL-studie
PharmaLundensis vetenskapliga artikel ”Oral iodinated activated charcoal improves lung function in patients with COPD” som beskriver den framgångsrika kliniska studien (KOL-1) där jodkol användes för att behandla patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom publicerades i den väletablerade lungtidskriften ”Respiratory Medicine”. Artikeln väcker stort intresse och har lästs/laddats ner från förlaget Elseviers website närmare 550 ggr under det första året efter publicering. Över 60 % laddades ner från USA, och den laddades även ner från Storbritannien, Sverige, Kina Sydkorea och andra länder. Utöver detta har forskare även läst artikeln i den tryckta tidskriften, samt naturligtvis på PubMed som Abstract.

5. VD kommenterar

2015 har utvecklat sig väl för PharmaLundensis. ”Kommersiellt” EcoFilter® bedöms bli färdigt i juni, och kommer därefter att testat på sjukhus. EcoFilter® är en effektiv, enkel och billig metod för att eliminera sjukhusens stora utsläpp av bredspektrum antibiotika till naturen. Varje större lasarett i landet släpper ut kilovis med antibiotika varje vecka. Jag tror att det kommer att bli ett stort tryck på sjukvården att använda EcoFilter® när det blir känt att det finns en bra metod för att lösa detta allvarliga problem!

Jag väntar med spänning på att inleda nästa KOL-studie. Den inleds så fort Apoteket är färdigt med tillverkningen av testsubstansen. Det har redan hört av sig ett stort antal KOL-sjuka som vill vara med i studien, så det finns uppenbarligen många fler än jag som är intresserade!

Ett nytt och spännande projekt är det nya, effektiva jodkolet mot kronisk bronkit. Ämnet har testats av några bronkitpatienter, som upplevde en klar förbättring av hosta och slemproduktion. Denna sjukdom är besvärlig, och många patienter känner sig generade när de måste sitta och harkla sig hela tiden. Dessutom kan bronkit förebåda den allvarligare sjukdomen KOL. Kan vi få positiva resultat i kliniska studier med detta ämne kan det bli en riktig guldklimp. Världsmarknaden är mycket stor, och det finns ingen effektiv behandling idag.

Vi har även inlett arbetet att utveckla nya typer av kvicksilverbindande ämnen, och vi avser att testa dem kliniskt mot oklara sjukdomar som Alzheimer och Parkinsons sjukdom. Jag tycker att detta är extremt spännande, då det är välkänt att kvicksilver har neurotoxisk (nervdödande) effekt, och Alzheimer och Parkinsons kännetecknas just av nervcelldöd i hjärnan.

Avslutningsvis hoppas jag att alla som har vägarna förbi Lund den 17 juni besöker vår årsstämma klockan 14.00! Jag vill även önska alla våra aktieägare en behaglig sommar!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall

VD

Läs hela kvartalsrapporten i PDF här