Nyheter

Beslutar om företrädesemission av konvertibler.

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) idag torsdag den 4 april 2019 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2018, att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 4 732 500 kronor genom emission av högst 315 500 konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen 11 april 2019 berättigar till 1 teckningsrätt, och 71 teckningsrätter berättigar till teckning av en konvertibel till en teckningskurs om 15 kronor. Teckningstiden är 15 april till 30 april 2019. Lånet löper med 13 procent årlig ränta från och med 15 maj 2019 till och med den 15 maj 2025 och betalas i sin helhet ut efter förfallodatumet. Således återbetalas då 208.2 % av investerat belopp med ränta på ränta. Konvertibeln kommer inte att noteras på någon marknadsplats. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 4,73 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnader bedöms uppgå till ca 400 000 kronor.

Fullständig nyhet i PDF format: Press 190404