Nyheter

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktie och teckningsoption

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) (”PharmaLundensis” eller ”Bolaget”) idag måndag den 30 januari 2023 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2022, att Bolaget ska genomföra en företrädesemission med utgivande av högst 9 928 491 units. Varje unit består av 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption med en teckningskurs på 0,50 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,50 kronor. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 7 mars 2023. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 3 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 10 – 24 mars 2023. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter sker teckning av resterande units i poster om 4 000 units genom ifyllande av anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av uniträtter”. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 4,96 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare ca 9,93 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets VD Staffan Skogvall kommer att teckna för minst 500 000 kronor, motsvarande ca 10,1 % av emissionsbeloppet.

Motiv för företrädesemissionen

PharmaLundensis har utvecklat en Minievaporator, vilket är en patentskyddad maskin som på ett effektivt och ekonomiskt sätt kan rena flytande, farligt avfall som genereras av företag inom läkemedels-, biotech- samt kemibranscherna. Fördelarna är flera:

  1. PharmaLundensis Minievaporator bedöms halvera företags kostnader för att omhänderta flytande farligt avfall;

  2. vanliga evaporatorer kan endast rena bort upp till 95 % av vätskan, medan Minievaporatorn kan ta bort 100 % av vätskan i avfallsvattnet, vilket minskar den slutliga slaskmängden med uppåt 80-90 %; och

  3. PharmaLundensis Minievaporator kan komplettera vanliga evaporatorer med en slutevaporering på det avfallsvatten som renats i vanliga maskiner och generera i princip torrt avfall.

Minievaporatorn är nu färdig, och första maskin ska levereras till första kund den närmaste tiden.

Minievaporatorprojektet går nu in i nästa fas då det är dags att kommersialisera apparaten. Bolaget planerar att inledningsvis bygga tre nya Minievaporator. En ska gå till den första kunden (som uttryckt intresse för två maskiner), en maskin behåller Bolaget för framtida tester, och den tredje skickas till nästa kund. Bolagets avsikt är att hyra ut 10 Minievaporatorer under det kommande året, samt ett 50-tal maskiner inom tre år. Om detta uppfylls kommer PharmaLundensis att bli ekonomiskt självförsörjande, samt generera ett mindre ekonomiskt överskott.

PharmaLundensis projekt för att utveckla ett effektivt läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit genom kvicksilverbindande substanser fortskrider i långsamt tempo. När betydande intäkter från Minievaporatorn erhålles kommer läkemedelsprojektet att växlas upp. PharmaLundensis testsubstans ska genomgå toxikologiska tester med bakterier och djurmodeller samt stabilitetstester.

Byggnation av nya Minievaporatorer samt patent, marknadsföring och uthyrning av dem kräver kapital. Vidare avser Bolaget att så småningom sätta upp en egen monteringsverkstad där maskinerna sätts ihop, vilket kan leda till kostnader för lokal, personal och utrustning. Även PharmaLundensis läkemedelsprojekt genererar kostnader, även om takten är långsam för närvarande.

För att finansiera Bolagets kostnader genomförs nu en företrädesemission.

Pressmeddelande 230130