Nyheter

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

Vid styrelsesammanträde i PharmaLundensis AB (publ) (”PharmaLundensis” eller ”Bolaget”) idag torsdag den 17 februari 2022 beslutades, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 juni 2021, att Bolaget ska genomföra en företrädesemission med utgivande av högst 1 321 798 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption med en teckningskurs på 3 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1 krona. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 1 april 2022. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 21 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckningstiden är 6 – 22 april 2022. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom kontant betalning under teckningsperioden. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter sker teckning av resterande units i poster om 700 units genom ifyllande av anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av uniträtter”. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 3.97 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 200 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare ca 1.32 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets VD Staffan Skogvall och styrelseordförande Arne Skogvall kommer att tillsammans teckna för minst 500 000 kronor, motsvarande ca 12.6 % av emissionsbeloppet.

Läs hela pressmeddelandet här: Pressmeddelande 220217