Nyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022-01-01 till 2022-12-31

1. Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -726 350 SEK (-531 028).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

 • Soliditeten** uppgick per 2022-12-31 till 20 %.

Helåret (2022-01-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 285 785 SEK (-2 609 269).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 SEK (-0,09).

* Periodens resultat dividerat med 29 785 475 (27 757 777) utestående aktier vilket inkluderar tecknade aktier i TO-emissionen som registrerades 2023-01-30.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

 • Minievaporatorn är färdig och har demonstrerats för kund. Avslutande injusteringar av värmepumpen pågår och utrustningen skickas därefter till första kund för testning. Dessa har uttryckt behov av två Minievaporatorer.

 • Beviljades nytt svenskt patent för Minievaporator som självständig reningsmetod. Lämnade in PCT-ansökan som kan resultera i patent i fler länder.

 • Bolaget genomförde våren 2022 en företrädesemission som gav 2 006 910 kronor.

 • PharmaLundensis genomför under mars 2023 en företrädesemission på ca 4.96 miljoner kronor. VD Staffan Skogvall kommer att teckna för minst 500 000 kronor, motsvarande 10.1 % av emissionsbeloppet.
 • Planerar att knoppa av bolagets läkemedelsprojekt i ett nytt bolag om ca två år.
  Bokslutskommunike 2022