Nyheter

Delårsrapport 2011-01-01 till 2011-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

2011-01-01 – 2011-03-31

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (5 795).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -653 859 SEK (-378 567).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,03).

*  Soliditeten uppgick per 2011-03-31 till 79,7 %.

* Periodens resultat dividerat med 13 667 500 utestående aktier.

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2011

*  PharmaLundensis beslutade att avsluta likviditetsgarantin med anledning av att aktiekursen enligt styrelsen stabiliserats med relativt god omsättning. Sista dag för handel med likviditetsgarant var den 12 januari 2011 och bolagets första handelsdag utan likviditetsgarant var den 13 januari 2011.

*  Testsubstansen IodoCarb® färdigställdes under första kvartalet 2011. Analyser visade att substansen uppfyller alla krav, baserade på GMP-standard, som ställts upp vid tillverkningen. IodoCarb® skall användas i bolagets kommande Proof of concept-studie, som genomförs för att bevisa att substansen har en positiv effekt på symptomen hos KOL-sjuka.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

*  Vid årsstämma den 3 maj 2011 beslutades att ändra bolagsordningens § 7 och § 8 för att anpassa dessa efter förändringar i aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om emissioner, se ytterligare information i kommuniké från årsstämma som publicerades den 4 maj 2011.

*  Förberedelserna inför den kommande kliniska KOL-studien avslutades under andra kvartalet 2011 och ansökningar till Läkemedelsverket samt Regionala Etikprövningsnämnden i Lund lämnades in.

För mer information läs här!