Nyheter

Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30

2016-01-01 – 2016-06-30 (6 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 955 853 SEK (-1 509 240).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,10 SEK (-0,09).
 • Soliditeten uppgick per 2016-06-30 till 86,1 %.

2016-04-01 – 2016-06-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 414 178 SEK (-840 425).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 SEK (-0,05).

* Periodens resultat dividerat med 18 796 418 (17 510 467) utestående aktier. Bolaget har emitterat 200 000 teckningsoptioner till delar av styrelsen. Om teckningsoptionerna omvandlas till aktier innebär det en utspädning med 1,05%.

 • Fortsatt stort intresse för PharmaLundensis KOL-studie hos Sveriges lungmedicinska experter. Nu har  även KOL-centrum i Göteborg anmält intresse för att delta.
 • KOL-studien blir således en dubbelblind, placebo-kontrollerad parallellgrupps multicenter studie på 80 patienter med svår-medelsvår KOL med testkliniker i Lund, Stockholm, Göteborg och Umeå.
 • Rekrytering av KOL-patienter har påbörjats i Lund, övriga kliniker förväntas börja rekrytera till studien inom kort.
 • Studien bedöms ta 6-12 månader att genomföra.
 • För att finansiera PharmaLundensis pågående kliniska KOL-studie med testsubstansen IodoCarb comp, planerar PharmaLundensis styrelse att utnyttja det bemyndigande för nyemission som beslutades på bolagets årsstämma den 22 juni. Exakta villkor för nyemissionen kommer att meddelas så snart detta har fastställts.

Q2 PharmaLundensis 2016 PDF