Nyheter

Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie 2017/2020

Den 1 mars 2020 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemission i PharmaLundensis AB (publ) som avslutades i mars 2017. Teckningsperioden pågår 1 mars – 31 mars 2020. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie 2017/2020 teckna 1 ny aktie i PharmaLundensis till en kurs om 5.50 SEK per aktie. Optionsvillkoren har räknats om till följd av de företrädesemissioner Bolaget genomfört sedan dess.

Innehavare av teckningsoptioner bör notera att teckningskursen betydligt överstiger nuvarande marknadskurs (slutkurs 21 februari: 1.50 SEK). Med hänsyn till den ofördelaktiga kursen utges inte någon teckningsanmälan. Skulle någon innehavare trots detta vilja teckna går det att kontakta bolagets kontor i Lund. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 mars 2020 kommer att förfalla.