Nyheter

Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie 2018/2021 II

Den 1 september 2021 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemission i PharmaLundensis AB (publ) som avslutades i november 2018. Teckningsperioden pågår 1 september – 30 september 2021. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie 2018/2021 II teckna 1 ny aktie i PharmaLundensis till en kurs om 2.25 SEK per aktie. Optionsvillkoren har räknats om till följd av de företrädesemissioner Bolaget genomfört sedan dess.

Innehavare av teckningsoptioner bör notera att teckningskursen betydligt överstiger nuvarande marknadskurs (slutkurs 31 augusti: 0.90 SEK). Med hänsyn till den ofördelaktiga kursen utges inte någon teckningsanmälan. Skulle någon innehavare trots detta vilja teckna går det att kontakta bolagets kontor i Lund. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 30 september 2021 kommer att förfalla.