Nyheter

Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2019/2022 II (TO4)

Den 1 december 2022 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i PharmaLundensis AB (publ) som genomfördes under december 2019. Teckningsperioden pågår 1 december – 31 december 2022. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO 2019/2022 II (TO4) teckna 1 ny aktie i PharmaLundensis till en kurs om 1.80 kr per aktie. Optionsvillkoren har räknats om till följd av de företrädesemissioner Bolaget genomfört sedan dess. Ägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar genom sina förvaltare. Ej förvaltarregistrerade innehavare tecknar genom bifogad anmälningssedel. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 december 2022 kommer att förfalla.

Innehavare av teckningsoptioner bör notera att teckningskursen betydligt överstiger nuvarande marknadskurs.

Anmälningssedel TO4