Nyheter

Kommuniké från årsstämma

Idag, den 15 juni 2018, hölls årsstämma i PharmaLundensis AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet
Vid årsstämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid årsstämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Således lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2017. Vidare beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Val av styrelse samt arvoden
Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode, för perioden fram till årsstämman 2019, ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och vardera 100 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det beslutades även att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter samt att omvälja Jonas Erjefält, Linus Sjödahl, Ingela Skogvall-Svensson och Staffan Skogvall till ordinarie styrelseledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Linus Sjödahl till styrelseordförande.

Vid årsstämman beslutades det vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Vid årsstämman beslutades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 6 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Vid årsstämman beslutades om riktad emission av högst 700 000 teckningsoptioner till styrelseledamöterna Ingela Skogvall-Svensson (högst 200 000 teckningsoptioner), Jonas Erjefält (högst 200 000 teckningsoptioner) och Linus Sjödahl (högst 300 000 teckningsoptioner). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 600 procent av det volymviktade genomsnittsvärdet för bolagets aktie på AktieTorget under perioden från och med den 17 augusti 2018 till och med den 30 augusti 2018, dock lägst aktiens kvotvärde. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 september 2021 till och med den 30 september 2021. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i teckningsoptionsprogrammet kommer maximalt 700 000 nya aktier att utges, vilket kan föranleda en total utspädningseffekt om cirka 3,34 procent.