Nyheter

Kommuniké från årsstämma

Idag, den 27 maj 2024, hölls årsstämma i PharmaLundensis AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet
Vid årsstämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Således lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2023. Vidare beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Val av styrelse och revisor samt arvoden
Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode, för perioden fram till årsstämman 2025, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden, med vardera 50 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget och med 25 000 kronor till styrelsesuppleanten. Det beslutades även att omvälja Arne Skogvall, Bo Wennergren, Björn Sivik, Staffan Skogvall och Stefan Ahlfors som styrelseledamöter och att omvälja Anders Persson som styrelsesuppleant. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Arne Skogvall som styrelseordförande.

Vid årsstämman beslutades det vidare att omvälja auktoriserade revisorn Martin Bengtsson som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Vid årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra 4 och 5 §§ i bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Vid årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som ryms inom var tids gällande gränser i bolagets bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.