Nyheter

Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-03-31

Sammanfattning av kvartalsrapport

2012-01-01 – 2012-03-31 (3 månader)

*  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

*  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -874 606 SEK (-653 859).

*  Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK (-0,05).

*  Soliditeten uppgick per 2012-03-31 till 74,0 %.

* Periodens resultat dividerat med 14 182 467 (13 667 500) utestående aktier.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2012

Start av klinisk KOL-studie
I februari 2012 påbörjades PharmaLundensis kliniska studie på 40 KOL-patienter med måttligt svår sjukdom. Studien är dubbel blind och randomiserad, vilket innebär att varken patienten eller doktorn vet vem som får aktiv substans och vem som får placebo. Hälften av patienterna får aktiv substans och hälften får placebo. Undersökningarna inkluderar en rad väsentliga lungfunktionstester bl. a. arbetskapacitet på testcykel, lungspirometri, koloxidutsköljningstest, kväveutsköljningstest, kroppspletysmografi, oscillationsspirometri samt livskvalitetsformulär, och genomförs på Skånes Universitetssjukhus i Lund under ledning av Professor Leif Bjermer.

Flytt till Medicon Village
PharmaLundensis AB, som är ett bolag i Lund Life Science Incubator (fd Ideon BioIncubator) flyttade i mars in på Medicon Village, vilket är ett medicinskt forskningscentrum som håller på att skapas i AstraZenecas tidigare lokaler i Lund. Lund Life Science Incubator har i och med flytten fyrdubblat sina lokaler, vilket innebär att PharmaLundensis nu har möjlighet att expandera sin verksamhet helt efter behov. Laboratorielokalerna håller högsta klass, och inkluderar alla typer av faciliteter som kan behövas, såsom välplanerade kemilaboratorium med bland annat NMR, LC-MS/MS, och DSC, cellodlingsfaciliteter, djurhus osv. Dessutom är hyran delvis subventionerad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Nyemission
PharmaLundensis genomförde en nyemission i april månad som blev övertecknad. Sammanlagt tecknades 716 000 aktier i emissionen vilket var en överteckning på 580 000 kr. Bolaget tillfördes tre mkr före emissionskostnader. Styrelsen vill återigen tacka samtliga som tecknade i emissionen, och som möjliggör fortsatt arbete med PharmaLundensis projekt!

CRO-arbete
Arbetet med bolagets kommande kliniska studie om kroniskt trötthetssyndrom har påbörjats.

VD Dr Staffan Skogvall kommenterar
Arbetet under Q1 2012 har gått väl framåt, och bolaget har äntligen kunnat påbörja den kliniska ”Proof of concept” studien! Då den är randomiserad och placebo-kontrollerad och vi har inte planerat någon interimsanalys, är det inte möjligt för oss att få någon uppfattning om hur studien går förrän den är färdig och koderna har brutits. Alla väntar dock med spänning på resultatet! Positiva fynd skulle kunna betyda otroligt mycket både för KOL-patienter och för PharmaLundensis aktieägare!

Läs mer här!