Nyheter

Kvartalsrapport 2018-07-01 till 2018-09-30

Ladda ner fullständiga rapporten här: Kvartalsrapport Q3 2018

Sammanfattning
2018-01-01 – 2018-09-30 (9 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 156 079 SEK (-4 279 635).
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 SEK (-0,21).
  • Soliditeten uppgick per 2018-09-30 till 84,7 %.

2018-07-01 – 2018-09-30 (3 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 148 361 SEK (-1 410 005).
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,07).

* Periodens resultat dividerat med 21 274 621 (20 280 344) utestående aktier.

Genomför företrädesemission
PharmaLundensis styrelse har beslutat om att genomföra en nyemission för att finansiera bolagets projekt. Teckningstiden är 19 oktober till 2 november 2018. Detta är en företrädesemission om högst 1 063 731 units bestående av 4 nya aktier och 1 teckningsoption med emissionskursen 10 kronor per unit. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 20 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 10.6 miljoner kronor före emissionskostnader för aktierna.

Emissionsbeloppet bedöms räcka för att driva Bolagets verksamhet i 18-24 månader.

Genomför ”skarpa” tester av EcoFilter®
Det pågår för närvarande ”skarpa” tester under realistiska förhållanden med systemet. Det teknikkonsultbolag som utvecklar EcoFilter® för PharmaLundensis räkning har anslutit en personaltoalett till EcoFilter-systemet för att klargöra att det fungerar rent tekniskt/praktiskt. Även reningsförmågan hos systemet utvärderas. Detta sker genom att personer som använder toaletten häller i en tesked av vanliga sjukhusantibiotika i den efter användning, för att simulera avloppsvattnets sammansättning på sjukhus (vatten, urin/ avföring samt läkemedelsrester). Avloppsvattnet renas därefter med EcoFilter-evaporatorn (förångningsenheten). Antibiotikahalten före och efter evaporatorn analyseras för att fastställa att reningen är fullständig. Då dessa tester är färdiga, vilket bedöms ske under hösten, kommer vi att söka kontakt med sjukvården för att presentera systemet.

Utvecklade ett Säkerhetsvattenlås
PharmaLundensis har utvecklat ett bakteriesäkert s.k. Säkerhetsvattenlås baserat på en helt ny princip. Säkerhetsvattenlåset tillåter vatten att passera nedåt, men blockerar effektivt bakteriernas väg uppåt. Även dålig lukt förhindras. Detta vattenlås kommer att genomgå vidare tester samt CE-certifieras. Därefter kommer det att erbjudas sjukvården, framför allt till operationsavdelningarna på sjukhus. Vi överväger även att ta fram en produkt för vanliga konsumenter för att åtgärda dålig lukt från avloppet. Principen kommer att skyddas genom patentansökan.

Patent godkändes i Japan
Japans patentverk meddelade att PharmaLundensis ansökan avseende IodoCarb comp godkäns. IodoCarb comp består av en kombination av jodkol (som i tidigare klinisk studie befunnits ge en signifikant förbättring av lungfunktionen på KOL-sjuka) och perklorat (som förhindrar upptag av jod i kroppen). Kombinationen av dessa två substanser förväntas ge en god förbättring av lungfunktionen utan negativ påverkan på sköldkörteln. Patentet varar till 2038. Det nya patentet innebär att vi nu har skydd för IodoCarb comp på alla de tre största läkemedelsmarknaderna i världen (USA, Europa och Japan) samt ytterligare en del länder.

Styrelsens optionsprogram blev fulltecknat
Optionsprogrammet för styrelsens ledamöter som beslutades på årsstämman den 15 juni 2018 blev fulltecknat (700 000 optioner). En oberoende värderingsman bestämde marknadsvärdet på optionerna till 0.35 öre/st med en lösenkurs på 18.50 kronor/aktie om 3 år. 

VD förvärvade aktier
VD Dr Staffan Skogvall köpte under perioden 3 300 PharmaLundensis aktier. Sammantaget har han förvärvat 17 585 PharmaLundensis aktier under 2018.

Kvartalsrapport Q3 2018