Nyheter

Kvartalsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

Sammanfattning

2019-01-01 – 2019-03-31 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 228 195 SEK (-1 137 873).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,06).
 • Soliditeten uppgick per 2019-03-31 till 79,6 %.

* Periodens resultat dividerat med 22 400 569 (20 280 344) utestående aktier.

 • Tester visar att EcoFilter tar bort all antibiotika (>99.9 %) från avloppsvatten. Detta projekt är nu klart för marknadslansering.
 • Svenska landsting erbjuds abonnemang på EcoFilter-rening av sjukhusens avloppsvatten.
 • Efter att avtal slutits med svenska sjukhus planeras expansion till ett eller flera nordiska grannländer.
 • Det pågår diskussioner om utlicensering av EcoFilter på tre europeiska marknader.
 • Pågående konvertibelemission blev inte fulltecknad, varför erbjudandet förlängdes till 17 maj.
 • Genomför även en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner med teckningstid 17 juni – 1 Juli 2019. Förutsätter beslut på årsstämman.
 • Kallat till Årsstämma 11 juni kl 13.00 i bolagets lokaler i Lund. Sista anmälningsdag 4 juni.

Se fullständig rapport i PDF: Q1 PharmaLundensis 2019