Nyheter

Kvartalsrapport 2022-01-01 till 2022-03-31

Q1 PharmaLundensis 2022

1. Sammanfattning

2022-01-01 – 2022-03-31 (3 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 265 186 SEK (-674 748).

  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,02).

  • Soliditeten** uppgick per 2022-03-31 till 23,0 %.

* Periodens resultat dividerat med 27 757 777 (27 743 880) utestående aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

 

* Bolaget genomförde en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, vilket resulterade i teckningar för ca 2.0 MSEK.

* Första kund planerar att testa Minievaporatorn till sommaren.

* Planerar att hyra ut 10 Minievaporatorer första året och 50-talet maskiner inom tre år.

* Lämnade in ny patentansökan som skyddar Minievaporatorns teknologi.