Nyheter

Nyemission kraftigt övertecknad – Extra nyemission planeras!

Sammanfattning: Det inkom 1 031 st anmälningssedlar på totalt 10 650 000 kr, och emissionen tecknades således till 213 %. Tecknare erhöll önskat antal aktier upp till 1 220 st, och ingen fick mer än det antalet aktier. Med anledning av det stora intresset planerar bolaget att under oktober genomföra en extra nyemission. Bolaget planerar att emittera högst 300 000 aktier till en kurs på 7 kronor/aktie.

PharmaLundensis AB:s (publ) nyemission om högst 5 miljoner kronor blev kraftigt övertecknad. Det inkom 1 031 st teckningsanmälningar på totalt 10 650 000 kr, vilket är en teckningsgrad på 213 %. Aktietilldelning har skett i enlighet med den beräkningsmodell som presenterades i pressmeddelande 120824. Detta resulterade i att alla tecknare tilldelades det antal aktier man har önskat upp till 1 220 aktier. Ingen har erhållit mer än detta antal. För tydlighetens skull bör nämnas att samma tilldelningsprincip även använts för PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall, som således erhöll 1 220 aktier. Avräkningsnotor kommer att skickas ut de närmaste dagarna, och betalningstiden blir 5 bankdagar. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer aktierna att bokas ut till tecknarna. Detta bedöms ta ca 4 veckor.

Med anledning av det stora intresset för PharmaLundensis, önskar styrelsen erbjuda ytterligare en möjlighet att teckna aktier. Bolaget planerar därför att genomföra en extra nyemission under oktober. Vid detta tillfälle kommer högst 300 000 aktier att emitteras. Kursen blir 7 kronor, vilket är 2 kronor högre än kursen i den nyligen avslutade emissionen. Emissionen blir på högst 2,1 miljoner kronor. Alla som tecknat i den avslutade emissionen samt alla gamla aktieägare kommer att tillsändas skriftlig information om den extra nyemissionen. Information kommer även att finnas tillgänglig på bolagets hemsidawww.pharmalundensis.se samt på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se. Alla kan teckna aktier i den extra nyemissionen.

Styrelse och VD önskar framföra sitt varma tack till alla som har tecknat i emissionen, och som bidrar till att bolagets lovande och viktiga läkemedelsprojekt kan fortsätta framåt!

PDF-fil finns här!