Nyheter

Nyemission tecknades för ca 3.0 miljoner kronor

I PharmaLundensis nyemission inkom teckningar på totalt 6 010 991 units motsvarande 3 005 495,50 kronor, vilket gav en teckningsgrad på ca 33,2 %. Efter emissionskostnader på ca 200 000 kr tillförs bolaget således ca 2,8 miljoner kronor. Aktierna tecknades till 94,0 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier.

Betalning för aktier tecknade utan företräde
Avräkningsnotor för aktier som tecknats utan företräde kommer att skickas ut de närmaste dagarna. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Mangold tillhanda inom 10 dagar. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.

Handel med BTU och erhållande av aktier och teckningsoptioner
När emissionslikvid för aktier tecknade utan företräde har inkommit till Mangold kommer BTU (betald tecknad unit) bokas ut på angivet VP/depåkonto. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket omvandlas BTU till ordinarie aktier och teckningsoptioner. Handel med BTU bedrivs för närvarande på Spotlight, och upphör då BTU har omvandlats till ordinarie aktier och TO.

VD Dr Staffan Skogvall
Jag vill framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen! Vi kommer att använda emissionslikviden till fortsatta förberedelser inför vår kliniska studie med Phal-501 mot kronisk bronkit som avses inledas inom ett års tid.

I övrigt avser styrelsen att fortsätta bolagets program med effektiviseringar och kostnadsreduktioner för att möjliggöra maximal fokuseringen av resurserna på PharmaLundensis nya behandling mot KOL- och kronisk bronkit.