Nyheter

Positivt patentbesked för EcoFilter i Amerika

USA:s patentverk, United States Patent and Trademark Office, har granskat en patentansökan (VACUUM SYSTEM-US) som skyddar PharmaLundensis EcoFilter system för att eliminerar läkemedelsutsläpp från sjukhus. Utfärdat föreläggande är mycket positivt. Granskaren har inte hittat några dokument eller något annat som negativt påverkar patenterbarheten av uppfinningen. Vidare anges att alla patentkrav kommer att kunna godkännas efter några mindre, formella ändringar. Vi förväntar att patentet kommer att godkännas under våren-sommaren 2021.

VD Staffan Skogvall: Problematiken med utsläpp av antibiotika i naturen med efterföljande utveckling av multiresistenta bakterier blir allt större över hela världen. Det blir allt mer uppenbart att det behövs krafttag för att bryta den här negativa utvecklingen. Sjukhusen är ansvariga för nästan alla utsläpp av moderna bredspektrumantibiotika i naturen, eftersom sådana används i stort sett uteslutande inom slutenvården. I Sverige har man till exempel påvisat antibiotikaresistenta bakterier i avloppsvattnet från Universitetssjukhuset i Örebro och nedströms1. Bakterierna är inte bara resistenta mot gamla antibiotika utan även mot nya – alltså mot de antibiotika som används för att bekämpa multiresistenta bakterier. Det kommer att vara omöjligt att fånga all denna antibiotika i de kommunala reningsverken, även med extra insatser. Detta beror på att läkemedelsresterna är så utspädda och avloppsvattnet innehåller så många andra ämnen att det omöjliggör en effektiv rening till exempel med biokol. Vi anser att enda möjligheten att på ett effektivt sätt rena bort antibiotikan som används på sjukhuset är att genomföra reningen direkt på sjukhuset, där volymerna är begränsade och det inte tillkommit en massa andra, störande ämnen. Av detta skäl har PharmaLundensis utvecklat EcoFilter, som befunnits kunna ta bort >99.9 % av alla testade antibiotika.

– Det glädjer mig att vi nu erhållit goda besked från USA:s patentverk beträffande patenterbarheten på vår nya system! Med hänsyn till den alarmerade situationen för antibiotikaresestens i världen och avsaknad av andra effektiva reningsmetoder, är jag övertygad om att vårt system kan få en bred spridning.

1. https://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2019/bakterier-resistenta-mot-nya-antibiotika-i-avloppsvattnet-och-i-svartan-i-orebro/

Press 201110